8

Sự cao cả của Chúa

Soạn cho nhạc trưởng theo điệu ghi-tít. Thi thiên của Đa-vít.

  1Lạy CHÚA là chủ tôi, danh CHÚA
   thật diệu kỳ trên khắp đất!
   Danh đó khiến trời cao ca ngợi Ngài.
  2Vì cớ kẻ thù nên Ngài dạy cho trẻ thơ
   và hài nhi ca ngợi Ngài
   để chúng bị câm miệng
   và để diệt những kẻ định báo thù.
  3Tôi nhìn bầu trời do tay Ngài tạo nên.
   Tôi ngắm mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã dựng nên.
  4Thì con người là gì mà Ngài bận tâm?
   Tại sao CHÚA chăm sóc loài người?
  5CHÚA tạo nên con người dưới thiên sứ một chút
   rồi ban cho người vinh hiển và danh dự.
  6Ngài đặt con người quản trị
   mọi loài Ngài đã tạo dựng.
   Ngài đặt mọi vật dưới quyền
   kiểm soát của con người:
  7tất cả chiên cừu, gia súc, muông thú,
  8chim trời, cá biển và mọi sinh vật trong biển.
  9Lạy CHÚA là chủ tôi,
   danh CHÚA thật diệu kỳ trên khắp đất!