64

Lời cầu nguyện vì kẻ thù

Soạn cho nhạc trưởng. Bài ca của Đa-vít.

  1Lạy Chúa xin nghe lời kêu xin của tôi.
   Tôi sợ kẻ thù; xin bảo vệ tôi khỏi tay chúng.
  2Xin giấu tôi khỏi kẻ lập mưu ác,
   khỏi lũ tính chuyện gian tà.
  3Chúng mài lưỡi mình cho bén như gươm,
   và bắn ra những lời cay đắng như tên.
  4Từ nơi ẩn núp, chúng lén bắn người vô tội;
   chúng bắn bất chợt, không sợ hãi gì.
  5Chúng thi nhau làm quấy,
   bàn định chuyện giăng bẫy,
   nghĩ rằng không ai thấy.
  6Chúng lập mưu ác và tự nhủ,
   “Chúng ta có kế hoạch hoàn hảo.”
  Tâm địa con người thật khó lường.
  7Nhưng Chúa đã lấy tên bắn chúng nó;
   chúng bất ngờ bị bắn ngã.
  8Lời nói chúng trở lại hại chúng.
   Mọi người thấy chúng sẽ lắc đầu.
  9Bấy giờ mọi người sẽ kính sợ Chúa.
  Họ thuật lại những việc Thượng Đế làm,
   và học được từ đó.
  10Những người ngay thẳng sẽ vui mừng trong CHÚA
   và được Ngài bảo vệ.
  Những ai ngay thẳng hãy ca ngợi Ngài.