58

Các quan án bất công

Soạn cho nhạc trưởng theo điệu “Chớ tiêu hủy.” Bài mịch-tâm của Đa-vít.

  1Hỡi các quan cai trị, các ngươi cân nhắc đúng đắn chăng?
   Có phân xử công minh chăng?
  2Không, lòng các ngươi chỉ âm mưu điều ác;
   Các ngươi dự định chuyện hung tàn trong xứ nầy.
  3Từ lúc mới sinh, kẻ ác đã xa lánh Thượng Đế;
   vừa mới lọt lòng chúng đã xa lìa và học nói dối.
  4Cơn giận chúng như rắn độc, như rắn hổ mang điếc, bịt tai lại
  5để không nghe tiếng sáo của thầy ếm chú,
   dù thổi hay đến mấy đi nữa.
  6Lạy Thượng Đế, xin bẻ răng trong miệng chúng!
   Lạy CHÚA, xin nhổ nanh các sư tử ấy.
  7Cho chúng biến mất như nước chảy đi.
   Xin cho chúng bị dẫm lên như cỏ, khô héo tàn tạ đi.
  8Xin khiến chúng như ốc sên,
   vừa bò vừa tan chảy.
  Nguyện chúng nó như đứa con sảo thai,
   sinh ra không thấy ánh mặt trời.
  9Cơn giận Ngài sẽ thổi bay
   chúng nó, nhanh hơn gai gốc đun nóng ấm nước.
  10Người thanh liêm sẽ vui mừng khi thấy hắn bị báo trả.
   Họ sẽ rửa chân mình trong huyết kẻ ác.
  11Bấy giờ người ta sẽ nói,
  “Quả có phần thưởng cho kẻ làm điều ngay thẳng.
   Quả có Thượng Đế phân xử thế gian.”