122

Dân cư hạnh phúc ở Giê-ru-sa-lem

Bài ca khi đang đi lên đền thờ. Do Đa-vít sáng tác.

  1Tôi hân hoan khi người ta bảo tôi,
   “Chúng ta hãy đi đến đền thờ Chúa.”
  2Hỡi Giê-ru-sa-lem,
   chúng ta đang đứng tại cổng ngươi.
  3Giê-ru-sa-lem mới là thành
   được xây bằng một khối.
  4Các chi tộc sẽ đi lên đó,
   tức những chi tộc thuộc về Chúa.
  Thể lệ buộc Ít-ra-en phải ca ngợi Chúa tại Giê-ru-sa-lem.
  5Đó là nơi dòng dõi Đa-vít đặt ngôi
   để phân xử dân chúng.
  6Hãy cầu hoà bình cho Giê-ru-sa-lem;
   “Nguyện những ai yêu mến thành ấy được an ninh.
  7Nguyện sự hoà bình ngự bên trong các vách ngươi,
   và sự an ninh ở bên trong các tháp kiên cố ngươi.”
  8Vì cớ các thân nhân và bạn hữu ta,
   ta nói, “Nguyện Giê-ru-sa-lem hưởng thái bình.”
  9Vì cớ đền thờ của Chúa là Thượng Đế chúng ta,
   ta cầu cho ngươi được phúc lành.