16

Tơlơi Iâu Laĭ Đaŏ Kơnang

Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Gak wai kâo đa, Ơ Ơi Adai ăh, yuakơ kâo đaŏ kơnang amăng Ih yơh kơ tơlơi rơnŭk hơđơ̆ng.
  2Kâo laĭ kơ Yahweh, “Ih jing Khua Yang kâo;
   abih bang tơlơi hiam kâo hơmâo anai rai mơ̆ng Ih yơh.”

  3Hiam klă biă mă yơh jing ƀing mơnuih dŏ tŏng ten hăng Yahweh amăng anih lŏn anai!
   Tơlơi mơak mơai prŏng prin kâo jing či pơgop pơlir hăng ƀing gơñu yơh.
  4Samơ̆ ƀing hlơi pô ruah đuaĭ tui yang rơba̱ng, ƀing gơñu ba rai lu tơlơi rŭng răng kơ gơñu pô yơh.
   Kâo ƀu či pơgop hrŏm ôh amăng tơlơi ƀing gơñu ngă yang hăng drah;
   kâo ƀu či iâu kwưh kơ yang rơba̱ng gơñu hăng amăng bah kâo ôh.

  5Ih yơh Ơ Yahweh jing abih bang kŏng ngăn kâo hơmâo,
   laih anŭn Ih jing kơčŏk tơlơi bơni hiam kâo;
   tơlơi hơdip pơanăp kâo dŏ amăng tơngan Ih yơh.
  6Hiam klă biă mă yơh khul gơnam brơi pơyơr Ih pha brơi kơ kâo;
   sĭt yơh, kâo hơmâo kŏng ngăn hiam biă mă yơh!

  7Kâo bơni hơơč kơ Yahweh yuakơ Ñu jing Pô kơčrâo brơi kơ kâo tơlơi djơ̆ tơpă,
   laih anŭn tơdang amăng mlam pran jua tơpă kâo brơi kâo răng.
  8Kâo pơmưn nanao Yahweh ƀơi anăp kâo;
   ƀu hơmâo tơlơi hơget ôh ngă kơ kâo lê̆ rơbuh yuakơ Ñu dŏ ƀơi tơngan gah hơnuă kâo kiăng kơ djru.

  9Hơnŭn yơh pran jua kâo mơak mơai, laih anŭn hơtai kâo hơ̆k kơdơ̆k;
   drơi jan kâo ăt dŏ amăng tơlơi rơnŭk rơnua mơ̆n,
  10yuakơ Ih pơgang kâo mơ̆ng tơlơi dưi anih hlung dơlăm ƀing djai Seôl.
   Kâo mă bruă kơ Ih tŏng ten,
   tui anŭn Ih ƀu či lui raih hĭ kâo pơ anih ƀing djai anŭn ôh.
  11Ih či kơčrâo brơi kâo jơlan nao truh pơ tơlơi hơdip;
   tơdang kâo dŏ ƀơi anăp Ih, Ih yơh pơbă hĭ kâo hăng tơlơi mơak mơai
   laih anŭn brơi kơ kâo tơlơi hơ̆k mơak hlŏng lar ƀơi tơngan gah hơnuă Ih.