16

Tus uas Cia Siab rau Vajtswv Tej Lus Thov

  1Vajtswv, thov koj tsomkwm kuv;
  kuv tso siab plhuav rau koj, vim koj
   yog kuv lub chaw cawm siav.
  2Kuv hais rau tus TSWV tias, “Koj
   thiaj yog kuv tus TSWV;
  txhua yam zoo uas kuv muaj puavleej yog koj pub.”

  3Cov neeg uas muaj lub siab npuab tus TSWV
   yog cov uas muaj koob meej.
  Qhov uas kuv zoo siab tshaj plaws
   yog kuv tau nrog lawv nyob ua ke.

  4Cov neeg uas pe lwm tus vajtswv,
  mas yog lawv lob kev txomnyem los rau lawv xwb.
  Kuv yuav tsis nrog lawv koom hlawv
   khoom fij;
  kuv yuav tsis pe lawv tej vajtswv.

  5Tus TSWV, koj yog txhua yam uas
   kuv muaj,
  thiab koj pub txhua yam uas kuv xav tau rau kuv;
  kuv lub neej yav tom ntej nyob hauv
   koj lub xibteg.
  6Kuv xav tsis thoob rau tej uas tus TSWV pub rau kuv;
   tej ntawd zoo kawg li!

  7Kuv ua tus TSWV tsaug, rau qhov
   nws coj kuv txoj haukev,
  thiab hmo ntuj los kuv lub siab pheej
   ntuas kuv tsis tseg.
  8Kuv yeej nco ntsoov hais tias tus
   TSWV nrog nraim kuv nyob,
  yeej tsis muaj ib yam dabtsi ua rau kuv ntshai,
   rau qhov nws nyob ze kuv.

  9Yog li ntawd, kuv thiaj zoo siab thiab ua nws tsaug,
   kuv tau nyob tso siab pluav,
  10rau qhov koj tiv thaiv tsis pub kuv
   raug kev ploj kev tuag,
  lossis tsis cia tus uas muaj lub siab
   npuab koj mus rau hauv tubtuag teb.

  11Koj yuav qhia txojkev uas mus tau
   txojsia rau kuv,
  koj nrog nraim kuv ua rau kuv txaus siab
   thiab zoo siab mus ibtxhis.