16

Qhov kws tso sab rua Vaajtswv

Tavi zaaj nkauj Mithaa.
  1Au Vaajtswv, thov koj tsom kwm kuv ca,
   tsua qhov kuv lug cawm sav rua huv koj.

  2Kuv has rua Yawmsaub tas,
   “Koj yog kuv tug Tswv,
  dhau koj lawm kuv tsw muaj ib yaam daabtsw
   kws zoo le.”
  3Cov tuabneeg dawb huv huv lub tebchaws
   yog cov kws tswm txaj,
   yog cov kws kuv zoo sab hlo rua puab.
  4Cov kws xaiv lwm tug timtswv,
   yuav muaj kev lwj sab ntau zuj zug.
  Kuv yuav tsw laub ntshaav xyeem
   rua tej timtswv hov,
  kuv daim tawv ncauj yuav tsw tuav
   tej timtswv hov lub npe.
  5Yawmsaub yog kuv teej kuv tug
   hab yog lub khob kws kuv yuav haus.
   Koj tuav rawv tej kws yog kuv feem ca.
  6Kuv nrwm teb raug rua thaaj kws zoo kawg,
   kuv tau tej qub txeeg qub teg
   kws zoo heev kawg.

  7Kuv qhuas Yawmsaub kws taw qha kuv.
   Tsaus ntuj kuv lub sab kuj qhuab ntuag kuv.
  8Kuv muab Yawmsaub tso rua ntawm
   kuv lub hauv ntej tsw tu le.
  Vem nwg nyob ntawm kuv saab xws
   kuv txhad tsw ua zug.

  9Vem le hov kuv lub sab txhad xyiv faab
   hab kuv tug ntsuj plig zoo sab,
   kuv lub cev txhad le nyob tso sab plhuav.
  10Tsua qhov koj tsw tau muab kuv
   cob rua huv tub tuag teb,
   lossws ca tug kws fwm koj pum lub qhov tuag.

  11Koj qha txujkev kws tau txujsa rua kuv paub,
   muaj kev zoo sab xyiv faab puv npo
   rua ntawm koj lub xubndag,
  muaj kev zoo sab moog ib txhws
   nyob huv koj txhais teg xws.