95

Tơlơi Iâu Mơthưr Kiăng Bơni Hơơč Kơ Yahweh Jing Pơtao

  1Rai bĕ, brơi kơ ƀing ta adoh mơak bơni hơơč bĕ kơ Yahweh!
   Brơi kơ ƀing ta dreo mơak bĕ kơ Boh Pơtâo Prŏng jing Pô pơklaih ta!
  2Brơi kơ ƀing ta mŭt nao bĕ amăng Sang Yang Ñu hăng tơlơi hơdơr bơni
   laih anŭn pơdun đĭ bĕ Ñu hăng ayŭ laih anŭn tơlơi adoh.

  3Brơi kơ ƀing ta bơni hơơč kơ Yahweh yuakơ Ñu jing Ơi Adai Dưi Kơtang,
   jing Pơtao prŏng hloh kơ abih bang yang rơba̱ng.
  4Hăng tơngan Ñu yơh Ñu git gai anih dơlăm amăng lŏn tơnah,
   laih anŭn khul kơčŏng čư̆ glông ăt lŏm kơ Ñu mơ̆n.
  5Ia rơsĭ jing lŏm kơ Ñu yuakơ Ñu hơmâo hrih pơjing rai laih,
   laih anŭn hăng tơngan Ñu yơh Ñu pơjing rai anih lŏn thu.

  6Rai bĕ, brơi kơ ƀing ta bon kơkuh pơpŭ bĕ kơ Ñu!
   Brơi kơ ƀing ta tŏ tơŭt bĕ ƀơi anăp Yahweh, jing Pô Hrih Pơjing ta!
  7Brơi kơ ƀing ta kơkuh pơpŭ kơ Ñu yuakơ Ñu yơh jing Ơi Adai ta;
   ƀing ta yơh jing ƀing ană plei Ñu răk rong brơi,
   kar hăng čem rong tơpul triu Ñu hăng tơngan Ñu yơh.

  Hrơi anai, tơdah ƀing gih hơmư̆ hiăp Kâo jing Ơi Adai,
  8anăm pơkhăng hĭ pran jua gih kar hăng ƀing ơi adon gih ngă laih ƀơi anih Meribah anŭn ôh,
   kar hăng tơlơi ƀing gơñu ngă laih hlak amăng hrơi ƀing gơñu dŏ amăng tơdron ha̱r Masah.
  9Pơ anih anŭn yơh ƀing gơñu lông lăng Kâo laih anŭn kiăng kơ Kâo pơrơklă dơ̆ng tơlơi dưi mơyang Kâo,
   wơ̆t tơdah ƀing gơñu hơmâo ƀuh laih hơdôm tơlơi mơsêh mơyang Kâo hơmâo ngă laih kơ ƀing gơñu.
  10Amăng pă̱pluh thŭn mơtam Kâo ƀu mơak ôh hăng ƀing mơnuih rơnŭk anŭn;
   Kâo laĭ, “Ƀing gơñu jing ƀing hơmâo pran jua đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Kâo,
   laih anŭn ƀing gơñu hơngah ƀu đuaĭ tui khul hơdră jơlan Kâo kiăng ôh.”
  11Tui anŭn yơh, Kâo asăt hĭ laih kơ ơi adon gih hăng tơlơi hil ƀrŭk Kâo tui anai:
   “Ƀing gih ƀu či dưi mŭt ôh amăng anih lŏn pơdơi Kâo či brơi kơ ƀing gih.”