96

Qhuas Vaajtswv kws luj kawg

(1VKk. 16:23-33)

  1Ca le hu zaaj nkauj tshab rua Yawmsaub,
   taag nrho lub nplajteb,
   ca le hu nkauj rua Yawmsaub.
  2Ca le hu nkauj rua Yawmsaub,
   ca le qhuas nwg lub npe,
  ca le pav nwg txujkev cawm dim
   ib nub dhau ib nub.
  3Ca le pav txug nwg tug fwjchim ci ntsaa ab
   rua huv ib tsoom tebchaws,
  pav txug nwg tej num phemfwj
   rua huv ib tsoom tuabneeg suavdawg.
  4Tsua qhov Yawmsaub yog tug luj kawg
   hab tswm nyog qhuas heev,
  nwg txaus ntshai heev dua
   tej timtswv huvsw.
  5Tuabneeg tej timtswv huvsw
   puavleej yog txoov daab xwb,
   tassws Yawmsaub yog tug tswm lub ntuj.
  6Koob meej hab fwjchim meej mom
   nyob ntawm nwg xubndag,
  tug zug hab qhov kws zoo nkauj
   nyob huv lub chaw pe hawm nwg.

  7Txhua haiv tuabneeg txhua xeem 'e,
   ca le qhuas Yawmsaub,
  ca le qhuas tas Yawmsaub
   muaj fwjchim ci ntsaa quas ab hab muaj zug.
  8Ca le qhuas tas Yawmsaub lub npe
   muaj fwjchim ci ntsaa ab
   kws tswm nyog qhuas kawg le,
  ca le coj tej kws xyeem tuaj
   rua huv nwg tej tshaav puam tuam tsev.
  9Ca le naav tej tsoog kws dawb huv
   pe hawm Yawmsaub,
  taag nrho lub nplajteb,
   ca le tshee nyo rua ntawm nwg xubndag.

  10Ca le has rua huv ib tsoom tebchaws tas,
   “Yawmsaub ua vaajntxwv kaav.
  Lub nplajteb yeej nyob ruaj khov
   tsw ua zug hlo le.
  Nwg yuav txav txem ncaaj
   rua ib tsoom tuabneeg.”
  11Lub ntuj ca le zoo sab,
   lub nplajteb ca le xyiv faab,
  dej havtxwv hab txhua yaam kws nyob huv,
   ca le qw nrov ntsug qeeg.
  12Tej teb hab txhua yaam kws nyob huv
   ca le qw zoo sab.
  Tej xyoob ntoo huvsw huv haav zoov
   yuav hu nkauj xyiv faab,
  13rua ntawm Yawmsaub xubndag
   vem yog nwg yuav lug,
   nwg yuav lug txav txem rua lub nplajteb.
  Nwg yuav txav txem ncaaj nceeg
   rua lub nplajteb hab ib tsoom tuabneeg
   lawv le nwg txujkev tseeb.