96

Ơi Adai Jing Pơtao Prŏng Glông Hloh

(1 Hră Ruai 16:23-33)

  1Adoh bơni bĕ kơ Yahweh sa tơlơi adoh phrâo!
   Adoh bơni bĕ kơ Yahweh, Ơ abih bang mơnuih amăng lŏn tơnah!
  2Adoh bơni bĕ kơ Yahweh laih anŭn bơni hơơč bĕ kơ anăn Ñu!
   Amăng rĭm hrơi pơhiăp pơhaih bĕ tơlơi hiam kơ tơlơi Ñu pơklaih ƀing ta.
  3Pơhaih bĕ tơlơi ang yang Ñu amăng tŏng krah ƀing lŏn čar,
   laih anŭn bruă kơtang mơyang Ñu amăng tŏng krah abih bang kơnung djuai.

  4Ngă bĕ abih tơlơi anŭn yuakơ Yahweh jing prŏng prin laih anŭn năng lăp biă mă kơ mơnuih mơnam bơni hơơč kơ Ñu yơh;
   kơnơ̆ng hơjăn Ñu đôč yơh jing năng lăp kơ mơnuih mơnam huĭ pơpŭ hloh kơ abih bang ƀing yang rơba̱ng.
  5Abih bang ƀing yang rơba̱ng ƀing lŏn čar pơkŏn le̱ng kơ jing rup trah soh sel,
   samơ̆ Yahweh yơh jing Pô hrih pơjing rai khul tal adai.
  6Tơlơi hiam rô̆ laih anŭn tơlơi kơdrưh kơang pơčrang tơbiă mơ̆ng Ñu;
   khul gơnam amăng Sang Yang Ñu pơrơđah tơlơi kơtang mơyang laih anŭn tơlơi ang yang Ñu.

  7Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh, Ơ abih bang mơnuih mơnam amăng ƀing kơnung djuai;
   bơni hơơč bĕ kơ tơlơi ang yang laih anŭn tơlơi kơtang Yahweh.
  8Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh lăp hăng anăn ang yang Ñu;
   ba rai bĕ gơnam pơyơr gih laih anŭn mŭt bĕ amăng wăl tơdron Sang Yang Ñu.
  9Kơkuh pơpŭ bĕ ƀơi anăp Yahweh tơdang Ñu pơƀuh rai amăng tơlơi rơgoh hiam Ñu.
   Huĭ tơtư̆ bĕ ƀơi anăp Ñu, Ơ abih bang mơnuih amăng lŏn tơnah hơi!

  10Laĭ bĕ kơ abih bang ƀing lŏn čar tui anai, “Yahweh yơh git gai wai lăng!”
   Lŏn tơnah anai Ñu pơdơ̆ng đĭ kơjăp djơ̆ anih laih anŭn ƀu hơmâo hơget gĕt dưi pơđuaĭ hĭ ôh;
   Ñu či phat kơđi abih bang mơnuih hăng tơlơi djơ̆ găl yơh.
  11Brơi bĕ kơ adai rơngit hơ̆k laih anŭn lŏn tơnah mơak!
   Brơi bĕ ia rơsĭ pơdơnai wơ̆t hăng abih mơnơ̆ng mơnuă dŏ amăng anŭn mơak mơai!
  12Brơi bĕ khul đang hơma hơ̆k mơak wơ̆t hăng djŏp mơta gơnam tăm amăng anŭn!
   Giŏng anŭn, abih bang kơyâo pơtâo amăng glai či adoh mơak mơai yơh.
  13Gơñu či adoh mơak yơh ƀơi anăp Yahweh tơdang Ñu rai,
   jing tơdang Ñu rai kiăng kơ phat kơđi lŏn tơnah yơh.
  Ñu či git gai wai lăng lŏn tơnah hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng
   laih anŭn git gai wai lăng mơnuih mơnam hăng tơlơi tŏng ten yơh.