58

Iâu Laĭ Ơi Adai Kiăng Pơrai Hĭ Ƀing Sat Ƀai

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh tui hăng dơnai ayŭ “Anăm Pơrai Hĭ Ôh.”
  1Ƀing gih jing ƀing git gai, sĭt ƀing gih pơhiăp tơlơi djơ̆ tơpă mơ̆?
   Ƀing gih phat kơđi mơnuih mơnam djơ̆ hơnơ̆ng mơ̆?
  2Ơ ơh! Jua pơmĭn ƀing gih kơnơ̆ng pơmĭn dưi ngă tơlơi sat ƀai đôč kơ ƀing gơñu,
   laih anŭn tơngan gih juăt ngă tơlơi sat ƀai ƀrưh mơhiăh amăng anih lŏn anai.

  3Ƀing mơnuih sat ƀai rơbat jrôk jơlan mơ̆ng hrơi ƀing gơñu tơbiă rai mơ̆ng kian amĭ gơñu;
   ƀing gơñu pơhiăp ƀlŏr čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi amĭ gơñu tơkeng rai kơ ƀing gơñu.
  4Ƀing gơñu bă hăng jrao djai hrup hăng ia bi̱h ala;
   gơñu kơđŏt hĭ khul tơngia gơñu hrup hăng ala tơpơ̆ng tơngĭl,
  5jing ala tơpơ̆ng ƀu thâo hơmư̆ ôh hiăp jua pô plư pơƀlôm ñu
   wơ̆t tơdah pô iâu plư anai hơmâo hơdră rơgơi kŏn ñu hơmư̆ hiăp lơi.

  6Ơ Ơi Adai hơi, wŏk kơjŏh hĭ bĕ tơgơi mơ̆ng amăng bah gơñu;
   đăk hĭ bĕ griăng khul rơmung dŭl kheñ đet anŭn.
  7Brơi kơ ƀing gơñu rơngiă hĭ thĕng bĕ kar hăng ia rô hrŏ hĭ;
   tơdang ƀing gơñu ƀač hraŏ gơñu, brơi bĕ ƀrŏm gơñu jing čŭl hĭ.
  8Brơi bĕ ƀing gơñu jing kar hăng ƀlă hrŏ lê̱k hăng rơngiă hĭ tơdang ñu rui nao;
   brơi bĕ ƀing gơñu jing kar hăng ană nge lê̆ hĭ mơ̆ng kian amĭ ƀu thâo ƀuh ôh tơlơi bơngač yang hrơi.
  9Amăng tơlơi ƀrŭk hil yơh, Ơi Adai či bluh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu
   tañ hloh kơ apui rơ̆k drơi mơtah ƀôdah krô dưi pơiă hĭ gŏ lŏn yơh.

  10Ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng či mơak mơai yơh tơdang ƀing gơñu ƀuh ƀing soh sat anŭn tŭ tơlơi pơkơhma̱l;
   ƀing gơñu či găn nao amăng drah ƀing mơnuih sat ƀai anŭn yơh.
  11Giŏng anŭn, mơnuih mơnam či laĭ, “Sĭt ƀing tơpă hơnơ̆ng tŭ mă gơnam bơni yơh;
   sĭt hơmâo Ơi Adai biă mă yơh jing Pô phat kơđi ƀing dŏ hơdip ƀơi lŏn tơnah anai.”