75

Aê Diê Bi Mdlưh Pô Mgao leh anăn Mđĭ Pô Kpă

Kơ khua phung mmuñ: djŏ kơ đŏk Al-Taset. Klei mmuñ hđăp Y-Asap. Klei mmuñ.
  1Hmei bi mni kơ ih, Ơ Aê Diê, hmei bi mni kơ ih;
   kyuadah anăn ih dôk giăm hmei;
   phung mnuih hưn bruă yuôm bhăn ih.
  2Tơdah truh hruê kâo bi kčah leh,
   kâo srăng phat kđi hŏng klei kpă.
  3Tơdah lăn ala ktư̆ yơ̆ng mbĭt hŏng jih phung dôk hlăm ñu;
   jing kâo yơh bi kjăp kmeh ñu. (Sêla)

  4Kâo lač kơ phung mgao, đăm mgao ôh;
   leh anăn kơ phung ƀai, đăm ngă jhŏng ôh.
  5Đăm kngưr kŏ ngă jhŏng ôh,
   leh anăn đăm blŭ klei mgao ôh.
  6Kyuadah klei bi mđĭ amâo kbiă hriê mơ̆ng ngŏ, mơ̆ng yŭ ôh,
   kăn djŏ mơ̆ng dhŭng rei.
  7Ƀiădah Aê Diê yơh jing pô phat kđi;
   ñu mdlưh sa čô anei, ñu mđĭ pô mkăn.
  8Kyuadah hlăm kngan Yêhôwa mâo sa atŏ,
   hlăm anăn mâo kpiê, kbhoh, ktang, ñu srăng hlĭng brei arăng mnăm,
   jih jang phung ƀai hlăm lăn ala srăng huč mnăm tơl jih.

  9Bi kâo dê, kâo srăng hưn nanao,
   leh anăn mmuñ bi mni kơ Aê Diê Y-Yakôp.
  10Kâo srăng bi rai jih klei ktang phung ƀai;
   ƀiădah srăng bi mđĭ klei ktang phung kpă.