75

Kơnơ̆ng Hơjăn Ơi Adai Đôč Jing Khua Phat Kơđi

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi adoh bơni hơơč Asap adoh tui hăng dơnai ayŭ “Anăm Pơrai Hĭ Ôh.”
  1Bơni kơ Ih, Ơ Ơi Adai ăh, ƀing gơmơi bơni hơơč kơ Ih!
   Ƀing gơmơi pơhaih Ih jing prŏng prin biă mă
   laih anŭn ră ruai khul tơlơi bruă mơyang Ih hơmâo ngă laih.
2Ơi Adai laĭ,
  “Kâo hơmâo pơkă laih mông kơ tơlơi phat kơđi Kâo,
   laih anŭn či phat kơđi djơ̆ hơnơ̆ng yơh.
  3Wơ̆t tơdah rĭm djuai mơnơ̆ng hơdip tơtư̆ huĭ
   laih anŭn lŏn tơnah pơpư̆ pơgơi amăng mông anŭn,
   Kâo yơh jing Pô či djă̱ kơjăp khul atur akha lŏn tơnah anŭn.
  4Kâo pơkơđiăng laih kơ ƀing mơnuih ngă ang tui anai, ‘Anăm pơgao pơang dơ̆ng tah,’
   laih anŭn kơ ƀing sat ƀai tui anai, ‘Anăm pơư đĭ ôh tơlơi dưi kơtang gih pô kar hăng rơmô tơno ayư đĭ tơki ñu.
  5Anăm pơư đĭ tơlơi kơtang gih pô pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo ôh,
   laih anŭn kŏn pơhiăp hăng tơlơi khăng akŏ lơi.’ ”

  6Tơlơi phat kơđi ƀu či rai mơ̆ng mơnuih amăng anih lŏn gah yang hrơi ƀlĕ ƀôdah gah yang hrơi lê̆ ôh,
   kŏn rai mơ̆ng tơdron ha̱r gah thu̱ng ƀôdah bŏl čư̆ gah dư̱r lơi,
  7samơ̆ Ơi Adai pô yơh jing Pô phat kơđi;
   Ñu pơtrŭn hĭ pô anai laih anŭn yŏng đĭ pô pơkŏn yơh.
  8Yahweh djă̱ sa boh kơčŏk ƀơi tơngan Ñu,
   pơbă hĭ hăng ia tơpai măt kơtang tơlơi hil Ñu.
  Ñu tŭh tơbiă laih anŭn abih ƀing mơnuih sat ƀai mơñum hĭ;
   ƀing gơñu mơñum abih ia tơpai amăng kơčŏk anŭn wơ̆t hăng čuă tơpai mơ̆n.

  9Samơ̆ bơ kơ kâo, kâo ƀu či pơdơi ôh ră ruai kơ tơlơi bruă Ơi Adai Yakôb,
   laih anŭn ăt či adoh bơni kơ Ñu nanao.
  10Ñu či pơjŏh hĭ tơlơi dưi kơtang abih bang ƀing mơnuih sat ƀai kar hăng pơjŏh hĭ tơki hlô mơnơ̆ng,
   samơ̆ tơki tơlơi dưi kơtang ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng Ñu či brơi đĭ tui nanao.