75

Vaajtswv txav txem rua tuabneeg

Sau rua tug thawj coj hu nkauj, lawv le lub suab zaaj nkauj “Tsw xob ua kuas puam tsuaj.” Yog Axas zaaj nkauj. Yog zaaj nkauj hu.
  1Au Vaajtswv, peb ua koj tsaug,
   peb ua koj tsaug.
  Koj lub npe nyob ze.
   Peb pav koj tej num kws phemfwj.

  2Koj has tas, “Txug lub swjhawm
   kws kuv teem ca lawm
   kuv yuav txav txem ncaaj nceeg.
  3Thaus lub nplajteb hab txhua tug
   kws nyob huv tseeg quas nkawg,
  kuv yog tug kws tuav lub nplajteb tej ncej
   kuas nyob ruaj khov.
  4Kuv has rua cov kws khaav theeb tas,
   ‘Tsw xob khaav theeb,’
  hab has rua cov tuabneeg limham tas,
   ‘Tsw xob tsaa koj txwm kub,
  5tsw xob tsaa koj tug kub kuas sab
   hab tsw xob khaav theeb has lug tuam mom.’ ”

  6Qhov kws tsaa ua luj
   tsw yog tshwm saab nub tuaj lug
   lossws tawm saab nub poob tuaj,
  hab tsw yog tshwm
   huv tebchaws moj saab qhua lug,
  7tassws yog Vaajtswv yog tug txav txem,
   nwg txu ib tug qeg, tsaa ib tug sab.
  8Tsua qhov huv Yawmsaub txhais teg
   muaj ib lub khob muaj cov cawv txwv maab
   kws sws tim npau npuag quas vog puv nkaus.
  Nwg yuav muab cov cawv hov
   hliv rua puab haus
  mas tej tuabneeg limham huv nplajteb
   suavdawg yuav haus taag nrho khob ntawd.

  9Tassws kuv yuav zoo sab xyiv faab
   moog ib txhws,
  kuv yuav hu nkauj qhuas
   Yakhauj tug Vaajtswv.
  10Nwg yuav muab cov tuabneeg limham
   tug kub txav pov tseg,
  huas cov tuabneeg ncaaj nceeg tug kub
   mas yuav raug muab tsaa kuas sab.