76

Thơ A-sáp - Soạn cho nhạc trưởng Dùng đàn dây.

1Giu-đa biết Thượng Đế,
Y-sơ-ra-ên tôn quý Danh Ngài.
2Chúa ngự tại Giê-ru-sa-lem,
Ngài cư trú trôn núi Si-ôn.
3Tại đó, Chúa bẻ gãy mũi tên quân thù,
Chặt khiên, bẻ kiếm, tiêu diệt khí giới.
4Thưa Thượng Đế,
Vinh quang Ngài tỏa khắp hoàn vũ,
Chúa uy nghi từ núi quay về
Sau khi chiến thắng quân thù.
5Địch quân gan dạ đều đem nạp khí giới,
Nằm la liệt trong giấc ngủ nghìn thu,
Bao nhiêu bạo lực, tài khéo đều vô dụng.
6Thưa Thượng Đế của Gia-cốp,
Chúa vừa quở, xe, ngựa đều ngã.
7Chúa được mọi người kính sợ,
Không ai đứng nổi trước mặt Ngài,
Khi Ngài nổi cơn thịnh nộ.
8-9Chúa tuyên án trên từng trời xanh thẳm.
Thế giới đều kinh khiếp, lặng yên như tờ
Khi Ngài đứng dậy tuyên án
Để giải cứu tất cả người bị đàn áp.
10Cơn giận loài người càng làm cho Chúa được ca ngợi, Chúa sử dụng nó như đồ trang sức
11Hãy nạp cho Chúa điều anh hứa nguyện,
Hỡi các dân tộc, hãy đem cho Ngài lễ vật cống tiến!
Chúa làm cho cả nhân loại đều kính sợ.
12Các vua chúa khét tiếng kiêu căng
Cũng phải cúi đầu chịu nhục,
Và các hoàng đế phải kinh hoàng.