76

Vajtswv Yog Tus Muaj Yeej

  1Cov Yudas yeej ibtxwm paub
   Vajtswv zoo;
  thiab cov Yixalayees yeej ibtxwm qhuas nws lub npe.
  2Vajtswv lub tsev nyob hauv lub nroog Yeluxalees;
   nws nyob saum lub Roob Xi-oos.
  3Nyob qhov ntawd, Vajtswv lov
   yeebncuab tej xub hneevnti,
  tej thaiv hniav ntaj, tej ntaj thiab tej cuabyeej ua rog.

  4Vajtswv, koj lub tshwjchim ci ntsa iab!
  Thaum koj nqis saum tej roob uas koj tua yeej
  koj cov yeebncuab los koj muaj hwvxyeej kawg li.
  5Cov yeebncuab tej tubrog uas siab tawv tshaj plaws
  tau tuaj huab luag tej khoom los yeej
   tuag huv tibsi lawm;
  lawv lub zog thiab tej peevxwm pab
   tsis tau lawv li.
  6Yakhauj tus Vajtswv, thaum koj
   tawmtsam cov yeebncuab,
  ua rau lawv cov tubrog caij nees
   thiab lawv tej nees tuag tas.

  7Tiamsis tus TSWV, txhia leej txhia
   tus yeej ntshai koj.
  Thaum koj chim tsis muaj leejtwg
   yuav muaj cuabkav sawv tabmeeg koj.
  8Koj qhia koj txojkev txiav txim
   saum ntuj los rau sawvdaws paub;
  neeg ntiajteb ntshai koj thiab nyob ntsiag to;
  9thaum koj sawv tsees txiav txim, koj
   cawm tagnrho cov neeg
  uas raug luag tsimtxom hauv ntiajteb no.

  10Neeg txojkev chim yuav hloov ua kev
   qhuas Vajtswv;
  cov neeg uas seem tuag hauv tshavrog los yuav npaj
  kom muaj rooj noj rooj haus zoo siab ua koj tsaug.

  11Cia li muab yam uas koj tau coglus
  rau tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv lawm rau nws;
  txhua haivneeg uas nyob ze, cia li
   nqa nej tej khoom tuaj pub rau nws.
  Vajtswv ua rau neeg hwm nws;
  12Vajtswv muab tej vajntxwv cov tub
   uas khavtheeb txo hwjchim,
  thiab ua kom cov vajntxwv uas muaj
   hwjchim ntshai kawg li.