76

Vaajtswv yog tug kov yeej hab teem txem

Sau rua tug thawj coj hu nkauj, yuav swv nkauj nog ncaas. Yog Axas zaaj nkauj. Yog zaaj nkauj hu.
  1Huv Yuta puavleej paub Vaajtswv,
   Vaajtswv lub npe nrov nchaa
   thoob huv Yixayee.
  2Vaajtswv lub chaw nyob yog huv Xalee,
   nwg lub tsev nyob yog huv Xi‑oo.
  3Nwg nyob qhov ntawd
   muab raab xub kws ci nplaag
  hab tej daim phaj hlau hab tej ntaaj
   hab tej cuab yeej ua rog
   luv pis ntho pov tseg.

  4Koj tug fwjchim ci ntsaa quas ab,
   koj tug fwjchim meej mom
   sab dua tej roob kws nyob moog ib txhws.
  5Tej tuabneeg sab luj sab tuab
   raug muab lws lawm,
   puab tsaug zug moog ib txhws.
  Cov tub rog suavdawg swv tsw tau
   puab txais teg lawm.
  6Au Yakhauj tug Vaajtswv,
   thaus koj tshev puab
  mas cov neeg hab cov kws caij neeg
   feeb tuag taag.
  7Koj yog tug kws txaus ntshai kawg.
   Thaus koj chim leejtwg yuav sawv tau
   ntawm koj xubndag?
  8Koj nyob sau ntuj
   muab kev txav txem tshaaj tawm,
   mas lub nplajteb ntshai hab nyob tuabywv,
  9rua thaus Vaajtswv sawv tseeg teem txem
   cawm cov tuabneeg suavdawg
   kws raug quab yuam huv nplajteb kuas dim.

  10Tuabneeg tej kev chim
   ua rua luas qhuas koj ntau dua,
  cov kws dim tej kev chim hov,
   koj yuav muab sa hlo rua ntawm duav.
  11Ca le yeem lug rua Yawmsaub
   kws yog mej tug Vaajtswv
   hab ua lawv le tej lug yeem tseg hov.
  Ca cov kws nyob vej puag ncig nwg
   coj hov txhua chaw tuaj pub rua nwg,
   yog tug kws tswm nyog ntshai hab fwm,
  12hab yog tug kws txu cov thawj tej fwjchim,
   yog tug kws tej vaajntxwv huv nplajteb
   ntshai kawg.