76

Ơi Adai Jing Pô Dưi Hĭ

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi adoh bơni hơơč Asap adoh hăng gơnam ayŭ.
  1Ƀing ană plei amăng anih lŏn Yudah thâo krăn Ơi Adai;
   sĭt anăn Ñu jing yom kơdrưh amăng anih lŏn Israel.
  2Anih Ñu dŏ jing amăng plei prŏng Yerusalaim,
   anŭn jing sang Ñu ƀơi Čư̆ Ziôn yơh.
  3Pơ anŭn yơh Ñu wŏk pơjŏh hĭ laih khul ƀrŏm hraŏ ƀing rŏh ayăt ta,
   wơ̆t hăng khiơl đao gưm laih anŭn abih bang gơnam pơblah gơñu pơkŏn mơ̆n. Selah

  4Ơ Ơi Adai ăh, Ih jing bơngač ang yang biă mă yơh!
   Ih yơh jing kơdrưh kơang biă mă, tơdang Ih wơ̆t glaĭ mơ̆ng khul čư̆ čan,
   kar hăng pơtao blah dưi hĭ laih kơ ƀing rŏh ayăt Ñu.
  5Abih bang tơngan kơtang ƀing ling tơhan gơñu jing hĭ đôč đač laih kiăng kơ blah juă hĭ ƀing gơmơi.
   Ih sua mă hĭ laih abih gơnam blah ƀing tơhan khĭn anŭn hơmâo,
   laih anŭn ră anai ƀing gơñu hlak pĭt tơlơi pĭt djai;
  6Ơ Ơi Adai Yakôb hơi, tơdang Ih ur pơgrao ƀơi ƀing gơñu,
   khul aseh laih anŭn ƀing đĭ aseh anŭn lê̆ rơbuh djai hĭ yơh.

  7Samơ̆ Ih yơh, Ơ Yahweh, abih bang mơnuih huĭ bra̱l kơ Ih.
   Tơdang Ih hil nač,
   sĭt ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Ih kar hăng mơnuih ƀu soh.
  8Ih pơtrŭn laih tơlơi phat kơđi Ih mơ̆ng adai adih,
   laih anŭn abih mơnuih mơnam ƀơi lŏn tơnah anai huĭ hyưt dŏ rơiăt,
  9tơdang Ih tơgŭ đĭ kiăng pơhaih tơlơi phat kơđi,
   anŭn jing Ih kiăng pơklaih hĭ abih bang ƀing mơnuih arăng kơtư̆ juă ƀơi lŏn tơnah anai yơh.

  10Sĭt tơlơi hil mơnuih mơnam anŭn či pơplih hĭ jing tơlơi bơni hơơč kơ Ih yơh,
   Ih či buh tơlơi pơplih hĭ tơlơi hil anŭn jing kar hăng buh gơnam pơhrôp yơh.

  11Pơgiŏng hĭ bĕ tơlơi ƀuăn pơyơr gih
   jing tơlơi ƀing gih ƀuăn pơyơr kơ Yahweh Ơi Adai ta tơdang ƀing gih huĭ hyưt;
  brơi bĕ abih bang ƀing lŏn čar re̱ng gah ăt ba rai khul gơnam pơyơr kơ Ơi Adai mơ̆n,
   jing Pô abih bang mơnuih mơnam khŏm huĭ pơpŭ.
  12Ñu pơluă gŭ ƀing khua ba akŏ pơgao ang
   laih anŭn pơhuĭ pơbra̱l ƀing pơtao prŏng amăng lŏn tơnah anai.