13

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Djru Tơdang Rŭng Răng

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Ơ Yahweh hơi, hơdôm sui dơ̆ng Ih ƀu či hơdơr kơ kâo ôh lĕ? Ih či wơr bĭt hĭ kâo hlŏng lar hă?
   Hơdôm sui dơ̆ng Ih ăt či dŏ hil laih anŭn pơdŏp hĭ ƀô̆ mơta Ih mơ̆ng kâo lĕ?
  2Hơdôm sui dơ̆ng jua pơmĭn kâo ăt khŏm dŏ grơ̆ng amăng tơlơi rŭng răng lĕ?
   Hơdôm sui dơ̆ng pran jua kâo ăt či hơmâo bă hăng tơlơi rơngot hrơi mlam lĕ?
   Hơdôm sui dơ̆ng ƀing rŏh ayăt kâo či dưi hĭ hloh kơ kâo lĕ?

  3Ơ Yahweh Ơi Adai kâo hơi, pơmĭn ƀlơ̆ng kơ kâo đa laih anŭn laĭ glaĭ bĕ tơlơi kâo kwưh iâu.
   Brơi kơ kâo hơmâo glaĭ pran bĕ; tui anŭn kâo ƀu či tơĭ pran ôh.
  4Rơkâo kơ Ih anăm brơi ôh ƀing rŏh ayăt kâo laĭ, “Ƀing gơmơi hơmâo dưi hĭ kơ ñu abih bang laih.”
   Kŏn brơi ƀing gơñu hơ̆k mơak lơi yuakơ kâo lê̆ rơbuh.

  5Samơ̆ kâo đaŏ kơnang ƀơi tơlơi khăp hiam klă Ih;
   kâo či hơ̆k mơak yơh yuakơ Ih či pơklaih hĭ kâo mơ̆ng ƀing rŏh ayăt kâo.
  6Ơ Yahweh hơi, kâo či adoh bơni kơ Ih yơh,
   yuakơ Ih hơmâo ngă hiam klă laih kơ kâo.