13

Thov Vaajtswv paab

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Yog Tavi zaaj nkauj.
  1Au Yawmsaub, tseed tshuav ntev le caag?
   Koj yuav nov qaab kuv moog ib txhws le lov?
   Koj yuav fee plhu ntawm kuv ntev le caag?
  2Kuv lub sab pheej yuav xaav txug tej nuav,
   hab yuav naj nub lwj sab moog ntev le caag?
  Kuv tug yeeb ncuab yuav kov yeej kuv
   moog ntev le caag?
  3Au kuv tug Vaajtswv Yawmsaub,
   thov koj tshuaj saib hab teb kuv lauj.
  Thov koj pub kuv lub qhov muag rov pum kev,
   ntshai tsaam kuv ca le tsaug zug
   rua huv txujkev tuag,
  4hab kuv tug yeeb ncuab yuav has tas,
   “Kuv kov yeej nwg lawm,”
  hab kuv cov tshawj chim yuav zoo sab xyiv faab
   vem kuv qaug quas zwg lawm.

  5Tassws kuv tso sab rua koj txujkev hlub
   kws ruaj khov,
  kuv lub sab xyiv faab
   qhov kws koj cawm kuv dim.
  6Kuv yuav hu nkauj qhuas Yawmsaub,
   vem yog nwg ua zoo kawg rua kuv.