64

Thov vaajtswv tsom kwm

Sau rua tug thawj coj hu nkauj. Yog Tavi zaaj nkauj.
  1Au Vaajtswv, thov koj noog kuv lub suab ywg,
   thov tsom kwm kuv txujsa ntawm
   cov yeeb ncuab kws txaus ntshai kawg le.
  2Thov muab kuv nraim kuas dhau
   cov tuabneeg limham tej tswvyim phem,
  hab nraim kuas dhau
   cov tuabneeg ua phem tej tswvyim.
  3Puab huv puab tug nplaig
   zoo yaam nkaus le huv ntaaj,
  hab muab tej lug nyaum tso
   yaam nkaus le nruab xub tshuaj lawm,
  4Puab nyob huv lub chaw zuv kev
   tua rua cov tuabneeg tsw txhum,
   puab tua taamswm tsw ntshai leejtwg le.
  5Puab tuav rawv puab tug tswvyim phem
   ruaj ruaj le,
  puab has txug qhov kws
   muab vuj hlua cuab tuabywv,
   puab xaav tas, “Leejtwg pum tau peb?”
  6Puab npaaj tswvyim phem has tas,
   “Peb tau xaav tswvyim ntse kawg le.”
  Tej kws tuabneeg xaav
   hab tej kws nyob huv puab lub sab
   yeej tub kawg le.

  7Tassws Vaajtswv yuav xuas neev tua puab
   mas puab yuav raug mob taamswm.
  8Vem yog tim puab tug nplaig
   nwg yuav ua rua puab puam tsuaj.
  Txhua tug kws pum puab
   yuav luag cu hau quas nyo.
  9Mas suavdawg yuav ntshai,
   puab yuav pav txug Vaajtswv tej num,
  hab ua tuab zoo xaav txug
   tej kws Vaajtswv tau ua lawd.
  10Ca cov tuabneeg ncaaj nceeg
   zoo sab xyiv faab rua huv Yawmsaub,
  hab cawm sav rua huv nwg.
   Ca txhua tug kws sab ncaaj qhuas nwg.