64

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Pơgang Brơi

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Ơ Ơi Adai hơi, hơmư̆ bĕ tơlơi kâo brŏk ƀuăh!
   Kâo huĭ biă mă kơ ƀing rŏh ayăt kâo, tui anŭn pơklaih hĭ tơlơi hơdip kâo bĕ!
  2Pơgang bĕ kâo mơ̆ng khul hơdră mơneč hơgŏm ƀing sat ƀai,
   laih anŭn mơ̆ng tơpul mơnuih lu sat ƀai anŭn.

  3Ƀing gơñu săh jơlah gơñu hrup hăng săh đao gưm,
   laih anŭn gle̱ng khul boh hiăp gơñu pơruă kar hăng gle̱ng ƀrŏm hraŏ yơh.
  4Ƀing gơñu ječ ameč pơnăh ƀing tơpă hơnơ̆ng mơ̆ng anih dŏ krăp gơñu;
   ƀing gơñu pơnăh hĭ ƀing gơ̆ blĭp blăp ƀu thâo huĭ hyưt ôh.

  5Ƀing gơñu pơtrŭt tơdruă gơñu amăng khul hơdră mơneč sat ƀai gơñu;
   ƀing gơñu pơlaĭ pơ anih pă ƀing gơñu či ƀač lui čơđo̱ng gơñu hơgŏm.
   Ƀing gơñu laĭ tui anai, “Ƀu hơmâo hlơi pô ƀuh ƀing ta ƀač čơđo̱ng anŭn ôh.”
  6Ƀing gơñu pơkra hơdră sat ƀai laih anŭn laĭ tui anai,
   “Ƀing ta hơmâo pơkra hlo̱m ƀo̱m laih hơdră mơneč sat ƀai.”
   Sĭt yơh pran jua laih anŭn tơlơi pơmĭn mơnuih hơmâo mơneč dơlăm hơgŏm.

  7Samơ̆ Ơi Adai či pơnăh khul ƀrŏm Ñu ƀơi ƀing gơñu,
   laih anŭn blĭp blăp ƀing gơñu či rơka ruă hĭ yơh.
  8Ơi Adai či pơrai hĭ ƀing gơñu yua mơ̆ng hơdôm boh hiăp sat mơ̆ng jơlah gơñu anŭn;
   abih bang mơnuih ƀuh ƀing gơñu, či tơtăh hĭ akŏ gơñu yơh.
  9Tui anŭn, abih bang mơnuih mơnam či huĭ hyưt yơh;
   ƀing gơñu či hơđơ̆ng pơmĭn kơ hơget tơlơi Ơi Adai hơmâo ngă laih,
   laih anŭn ruai pơhaih kơ khul bruă Ñu anŭn yơh.

  10Brơi bĕ abih bang ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng hơ̆k mơak
   yuakơ hơdôm tơlơi Yahweh hơmâo ngă laih.
  Brơi bĕ ƀing gơñu dŏ kơđap amăng Ñu;
   laih anŭn brơi bĕ abih bang ƀing mơnuih hiam klă hơ̆k kơdơ̆k.