64

Xin CHÚA Giải Cứu Khỏi Những Kẻ Thù Bí Mật

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

  1Ðức Chúa Trời ôi, xin nghe tiếng thở than của con;
  Xin bảo vệ mạng sống con trước những lời đe dọa của kẻ thù.
  2Xin giấu con khỏi âm mưu bí mật của những kẻ gian ác,
  Tức khỏi sự huyên náo của những kẻ làm ác,
  3Những kẻ chuốc mài lưỡi chúng sắc bén như lưỡi gươm;
  Chúng nhắm và buông ra những lời tai hại như tên độc.
  4Từ trong nơi bí mật, chúng nhắm bắn vào người ngay lành;
  Ðột nhiên chúng bắn người ấy mà chẳng chút ngại ngùng.
  5Chúng cổ võ nhau bám chặt lấy mưu ác;
  Chúng bàn tính với nhau để bí mật gài bẫy hại người;
  Chúng nói, “Ai có thể thấy được những điều đó?”
  6Chúng toan tính chuyện bất chính với nhau rằng,
  “Chúng ta đã sẵn sàng một kế hoạch thật chu đáo.”
  Âm mưu và lòng dạ của con người quả là thâm hiểm.

  7Nhưng Ðức Chúa Trời sẽ bắn tên vào chúng;
  Thình lình, chúng sẽ bị trọng thương.
  8Ngài sẽ khiến chúng phải ngã nhào;
  Chính lưỡi chúng sẽ trở lại nghịch với chúng;
  Khiến ai thấy chúng đều phải lắc đầu;
  9Rồi người ta sẽ đâm ra sợ hãi;
  Họ sẽ công bố công việc của Ðức Chúa Trời.
  Thật vậy, họ sẽ suy gẫm về những gì Ngài đã làm.
  10Người ngay lành sẽ vui vẻ trong CHÚA và cứ tin cậy Ngài;
  Mọi người có lòng ngay thẳng sẽ ca mừng.