110

Thơ Đa-vít

1Chúa đã phán về Chúa tôi rằng:
"Hãy ngồi bên phải Ta,
Cho đến kỳ Ta cho Con đặt chân
Trên chiếc bệ là cổ quân thù,
2Tăng cường uy quyền Con từ núi Si-ôn
3Đến ngày Chúa biểu dương quyền bính,
Dân Chúa sẽ tình nguyện hiến thân,
Như sương móc trong lòng rạng đông,
Thanh niên Chúa sẽ hăng hái theo Ngài.
4Ngài thề hứa và quyết chí thực hành:
"Con làm Thầy Tế lễ đời đời
Theo phẩm trật Mên-chi-xê-đéc."
5Chúa ngồi bên phải Đấng Hằng Hữu,
Sẽ đánh tan các vua trong ngày thịnh nộ.
6Đem các nước ra tòa xét xử,
Thây người nằm la liệt khắp nơi
Chúa sẽ đánh tan các lãnh tụ,
Và các quốc trưởng của thế gian.
7Ngài sẽ uống nước nơi dòng suối,
Và tiến quân khải hoàn hiên ngang.