110

Tug kws Yawmsaub xaiv ua vaajntxwv

Zaaj nkauj kws Tavi sau.
  1Yawmsaub has rua kuv tug tswv tas,
   “Ca le nyob tsawg ntawm kuv saab xws,
  moog txug thaus kuv muab
   koj cov yeeb ncuab ua koj lub rooj tag taw.”
  2Yawmsaub yuav ua rua koj tug cwj
   kws muaj fwjchim kaav huv Xi‑oo
   moog daav quas zug.
  Ca le ua vaajntxwv
   kaav koj cov tshawj chim.
  3Koj cov tuabneeg
   yuav yeem pub puab tug kheej
  rua nub kws koj coj koj cov tub rog moog
   rua sau tej roob kws dawb huv.
  Koj cov tub hluas yuav lug cuag koj,
   ib yaam le dej lwg tawm
   huv kaaj ntug lub plaab lug.
  4Yawmsaub tub cog lug tawv lawm,
   nwg yuav tsw hloov dua sab le.
  “Koj ua pov thawj moog ib txhws
   ib yaam le Mekhixente.”

  5Tug Tswv nyob ntawm koj saab teg xws,
   nwg yuav tsoo tej vaajntxwv tawg taag
   rua nub kws nwg npau tawg.
  6Nwg yuav txav txem rua ib tsoom tebchaws
   ua kuas muaj cev tuag puv taag,
  nwg yuav tsoo cov kws ua thawj
   thoob nplajteb pam taag.
  7Vaajntxwv yuav haus tug dej
   kws ndwg lawv ntug kev,
  yog le hov nwg yuav tsaa
   nwg lub taubhau sawv sab.