110

Yahweh Hăng Tơlơi Git Gai Pơtao Ñu Ruah Laih

Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Yahweh pơhiăp laih hăng khua kâo, jing pơtao, tui anai,
   “dŏ be̱r bĕ ƀơi gah hơnuă Kâo jing anih pơpŭ pơyom
   tơl Kâo ngă kơ ƀing rŏh ayăt ih luă gŭ hĭ
   tui anŭn ƀing gơñu jing hĭ kar hăng sa boh grê đăl gah yŭ kơ plă̱ tơkai ih yơh.”
  2Yahweh či pơlar tơbiă tơlơi dưi kơtang gai hơnuăt pơtao ih mơ̆ng Bŏl Čư̆ Ziôn;
   Ñu laĭ kơ ih, “Git gai bĕ tŏng krah ƀing rŏh ayăt ih.”
  3Ƀơi hrơi ih nao blah ƀing rŏh ayăt ih,
   ƀing ling tơhan ih či hur har pơsăn nao yơh.
  Ƀơi anih bŏl čư̆ rơgoh hiam ƀing hlak ai ih anŭn či rai djru kơ ih
   kar hăng ia ngo̱m ƀơi mơguah ưm pruih ƀơi lŏn tơnah yơh.

  4Yahweh hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih,
   laih anŭn ƀu či pơjŏh hĭ tơlơi ƀuăn rơ̆ng Ñu anŭn ôh,
  samơ̆ Ñu ƀuăn tui anai, “Ih jing khua ngă yang hlŏng lar,
   tui hăng tơlơi phiăn khua ngă yang Melkhizedek yơh.”

  5Khua Yang dŏ ƀơi tơngan gah hơnuă ih kiăng kơ pơgang ih;
   ƀơi hrơi Ñu hil đet Ñu či pơrai hĭ ƀing pơtao, jing ƀing rŏh ayăt ih yơh.
  6Ñu či phat kơđi ƀing lŏn čar tơl lŏn tơnah bă hĭ hăng atâo djai,
   laih anŭn pơrai pơphač hĭ ƀing khua git gai amăng djŏp djang lŏn tơnah yơh.
  7Samơ̆ pơtao Ñu anŭn či mơñum mơ̆ng hơnŏh ia ƀơi akiăng jơlan kiăng kơ hơmâo glaĭ pran,
   hơnŭn yơh ñu či angak đĭ dưi hĭ abih bang yơh.