122

Cầu Xin Cho Giê-ru-sa-lem

Bài ca đi lên đền thánh của Ða-vít

  1Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng,
  “Chúng ta hãy đi lên nhà CHÚA.”
  2Hỡi Giê-ru-sa-lem,
  Chân chúng ta đang đứng nơi cổng thành của ngươi.

  3Giê-ru-sa-lem đã được xây dựng thành một kinh đô,
  Các tòa nhà trong thành nối kết nhau chặt chẽ.
  4Các chi tộc đi lên thành ấy,
  Tức các chi tộc của con dân CHÚA,
  Theo như luật lệ đã định cho dân I-sơ-ra-ên,
  Ðể họ cảm tạ danh CHÚA,
  5Vì tại đó các ngai xét đoán được thiết lập,
  Ðó là các ngai của nhà Ða-vít.

  6Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem:
  “Nguyện những ai yêu mến ngươi được thịnh vượng.
  7Nguyện ai ở bên trong tường thành của ngươi được bình an.
  Nguyện các cung điện của ngươi đều giàu sang phú quý.”
  8Nay vì cớ anh chị em ta và các bạn hữu ta ở đó,
  Ta cầu chúc ngươi rằng, “Chúc ngươi luôn được bình an thịnh vượng.”
  9Vì cớ nhà CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta,
  Ta cầu phước cho ngươi.