122

Singx Nzung 122

Daux Gaux Tov Bun Ye^lu^saa^lem Baengh Orn

Yangh faaux nyei nzung. Ndaawitv zoc nyei nzung.
  1Maaih mienh mbuox yie,
   “Mbuo mingh zaangc Ziouv nyei biauv orqc?”
   Yie ziouc njien-youh haic.
  2O Ye^lu^saa^lem Zingh aac, yie mbuo nyei zaux souv jienv
   meih nyei zingh gaengh gu'nyuoz.
  3Ye^lu^saa^lem ceix daaih benx
   norm zingh zunv nyei, wuonv nyei.
  4Zuangx fingx, se Ziouv nyei fingx,
   daaih taux naaiv,
  ziux dingc daaih bun I^saa^laa^en Mienh zoux,
   weic dor-ziec Ziouv nyei mengh.
  5Yiem naaiv liepc siemv zuiz nyei weic,
   se Ndaawitv douh zong nyei weic.
  6Oix zuqc daux gaux tov bun
   Ye^lu^saa^lem duqv baengh orn,
   “Tov bun hnamv meih wuov deix duqv longx,
  7bun yiem meih nyei zingh laatc gu'nyuoz baengh orn,
   bun meih nyei hungh dinc taaix-baengh.”
  8Weic yie nyei gorx-youz caux loz-gaeng doic
   yie oix gorngv, “Tov yiem meih gu'nyuoz taaix-baengh.”
  9Weic Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei biauv,
   yie oix tengx meih duqv longx.