122

Iâu Laĭ Bơni Hơơč Yuakơ Plei Prŏng Yerusalaim

Tơlơi adoh tơdang đĭ nao pơ Sang Yang Ơi Adai. Tơlơi adoh bơni hơơč Dawid čih kơčĕ.
  1Kâo hơ̆k mơak biă mă yơh hrŏm hăng ƀing hlơi pô pơhiăp hăng kâo tui anai,
   “Nă, brơi kơ ƀing ta đĭ nao bĕ pơ Sang Yang Yahweh.”
  2Laih anŭn ră anai ƀing gơmơi truh pơ anai laih, Ơ plei prŏng Yerusalaim hơi,
   laih anŭn ƀing gơmơi hlak dŏ dơ̆ng gah lăm kơ amăng ja̱ng ih yơh!

  3Yerusalaim jing sa boh plei prŏng arăng ma̱n pơdơ̆ng glaĭ laih
   jing anih tŏ tơroai hiam rô̆ laih anŭn rơguat kơdrăm.
  4Anŭn yơh jing anih hơmâo ƀing kơnung djuai ƀing Israel đĭ nao,
   jing ƀing ană plei Yahweh yơh,
  kiăng kơ bơni hơơč kơ anăn Yahweh
   tui hluai hăng tơlơi pơtă pơtăn Ñu pha brơi laih kơ ƀing Israel.
  5Pơ anih anŭn yơh hơmâo khul grê pơtao ƀing pơtao dŏ be̱r kiăng kơ phat kơđi ƀing ană plei hăng tơlơi djơ̆ tơpă,
   jing khul grê pơtao ƀing pơtao jing ană tơčô pơtao Dawid yơh.

  6Iâu laĭ bĕ kơ tơlơi rơnŭk rơno̱m plei prŏng Yerusalaim tui anai,
   “Kwưh kiăng brơi kơ ƀing hlơi pô khăp kơ ih dŏ rơnŭk hơđơ̆ng yơh.
  7Kwưh kiăng brơi kơ hơmâo tơlơi rơnŭk rơnua dŏ amăng lăm kơ khul pơnăng plei ih
   laih anŭn tơlơi rơnŭk hơđơ̆ng amăng khul kơđông kơjăp ih.”
  8Ơ plei Yerusalaim ăh, yuakơ tơhơnal tơlơi ƀing ayŏng adơi kâo wơ̆t hăng ƀing gơyut gơyâo kâo yơh,
   kâo laĭ kơ ih tui anai, “Brơi tơlơi rơnŭk rơno̱m dŏ amăng ih!”
  9Yuakơ tơhơnal tơlơi Sang Yang Yahweh Ơi Adai gơmơi yơh,
   kâo iâu laĭ kơ tơlơi đĭ kơyar ih.