92

Qhuas Vaajtswv txujkev hlub

Zaaj nkauj kws hu rua nub Xanpatau.
  1Qhov kws zoo mas yuav ua Yawmsaub tsaug,
   hab hu nkauj qhuas koj lub npe,
   koj kws yog tug Vaajtswv Luj Dua Ndais,
  2hab pav koj txujkev hlub kws ruaj khov
   rua thaus sawv ntxuv,
  hab pav koj txujkev ncaaj kws tso sab tau
   rua thaus tsaus ntuj,
  3nrug suab nkauj nog ncaas luj
   hab nkauj nog ncaas miv,
  hab nrug suab nkauj nog ncaas
   phim suab nkauj.
  4Au Yawmsaub, koj teg num luj
   ua rua kuv zoo sab heev,
  vem tej num kws koj txhais teg ua
   kuv txhad hu nkauj xyiv faab hlo.

  5Au Yawmsaub, koj teg num luj kawg nkaus,
   tej kws koj xaav mas nyob tub kawg le.
  6Tug tuabneeg tsw thoob tswb yuav tsw paub,
   tug tuabneeg ruag yuav tsw nkaag sab tas,
  7txawm yog tej tuabneeg limham
   hlub mog nyoos le tej nroj tsuag,
  hab tej tuabneeg ua phem
   suavdawg kuj vaam meej,
  los puab yeej yuav raug puam tsuaj
   moog ib txhws.
  8Au Yawmsaub, koj nyob lub chaw sab
   moog ib txhws.
  9Au Yawmsaub, vem le nuav
   koj cov yeeb ncuab, koj cov yeeb ncuab
   yeej yuav puam tsuaj,
  cov tuabneeg ua phem suavdawg
   yuav tawg tswv taag.
  10Tassws koj tsaa kuv txwm kub
   ib yaam le nyuj qus,
   koj muab cov roj tshab laub rua sau kuv.
  11Kuv lub qhov muag tub pum
   kuv cov yeeb ncuab swb taag,
  kuv lub qhov ntsej tub nov
   cov tuabneeg phem kws tawm tsaam kuv
   lub suab quaj swb taag.

  12Cov tuabneeg ncaaj nceeg hlub mog nyoos
   yaam nkaus le tsob toov laaj,
  hab hlub sai yaam nkaus le
   tsob ntoo cab huv Lenpanoo.
  13Puab raug muab cog
   rua huv Yawmsaub lub tuam tsev,
  hab kheev hlub rua huv peb tug Vaajtswv
   tej tshaav puam tuam tsev.
  14Thaus puab laug laug lawm
   los puab tseed txw txwv,
  hab muaj dej yug hab ntsuab tsaus nti
   moog ib txhws,
  15sub txhad qha tas Yawmsaub ncaaj nceeg.
   Nwg yog kuv txhwb zeb
   hab tsw ua ib qho tsw ncaaj hlo le.