92

Tơlơi Adoh Bơni Hơơč Kơ Yahweh

Tơlơi adoh bơni hơơč kơ hrơi Saƀat.
  1Hiam biă mă yơh kiăng kơ ƀing gơmơi bơni hơơč kơ Ih, Ơ Yahweh ăh,
   laih anŭn adoh pơpŭ kơ anăn Ih, Ơ Ơi Adai Glông Hloh hơi.
  2Hiam biă mă yơh kiăng kơ ƀing gơmơi pơhaih tơlơi khăp hiam klă Ih kơ ƀing gơmơi amăng rĭm mơguah
   laih anŭn tơlơi tŏng ten Ih kơ ƀing gơmơi amăng rĭm klăm
  3hăng go̱ng trap pluh arăt hrĕ
   laih anŭn hăng dơnai ayŭ hlĭp hlăp ƀơi go̱ng trưng.

  4Ơ Yahweh hơi, khul tơlơi bruă dưi mơyang Ih yơh pơmơak kâo;
   kâo adoh mơak mơai yuakơ hơdôm tơlơi bruă tơngan Ih hơmâo ngă laih yơh.
  5Hơdôm bruă mơnuă Ih anŭn jing yom prŏng biă mă, Ơ Yahweh ăh!
   Tơlơi pơmĭn Ih jing dơlăm biă mă yơh!
  6Mơnuih mlŭk mơgu ƀu dưi thâo hluh ôh;
   sĭt mơnuih pơtŏ̱ anŭn kŏn thâo krăn lơi tơlơi anai:
  7Ƀing mơnuih sat ƀai čăt đĭ kar hăng khul rơ̆k,
   laih anŭn abih bang ƀing ngă jŭ̱ sat jing hĭ đĭ kơyar,
   samơ̆ wơ̆t tơdah tui anŭn, ƀing gơñu či răm rai hĭ abih hlo̱m yơh.

  8Samơ̆ kơđai glaĭ, Ih yơh, Ơ Yahweh ăh,
   jing Pô prŏng glông hloh hlŏng lar.

  9Bơ kơ ƀing rŏh ayăt Ih, Ơ Yahweh ăh,
   ƀing gơmơi thâo krăn sĭt ƀing rŏh ayăt Ih či răm rai hĭ yơh,
   laih anŭn abih bang ƀing ngă sat ƀai či čơlah đuaĭ hĭ yơh.
  10Ih hơmâo pơư đĭ laih tơlơi dưi kơtang kâo kar hăng rơmô tơno glai ayư đĭ tơki ñu;
   Ih hơmâo bơni hiam laih kơ kâo kar hăng pik ia rơmuă hiam ƀơi kâo.
  11Mơta kâo ƀuh laih yơh tơlơi ƀing rŏh kâo kơdŭn đuaĭ hĭ
   laih anŭn tơngia kâo ăt hơmư̆ asăp ƀing ayăt sat ƀai kâo đuaĭ pơkrao mơ̆n.

  12Ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng či đĭ kơyar sui kar hăng khul kơyâo đung kri pơtơbiă bơnga boh yơh;
   ƀing gơñu či čăt đĭ kar hăng khul kơyâo sar prŏng ƀơi anih lŏn Lebanôn yơh.
  13Ƀing gơñu či đĭ kơyar nanao kar hăng khul kơyâo arăng pla amăng sang Yahweh,
   jing kơyâo čơnŭh đĭ bơnga amăng Sang Yang Ơi Adai ta yơh,
  14jing kơyâo ăt hơmâo rai boh čroh mơ̆n amăng thŭn tha,
   laih anŭn ăt dŏ mơda mơtah nanao yơh.
  15Tơlơi đĭ kơyar ñu anŭn kiăng pơdah kơ Yahweh jing tơpă djơ̆ yơh;
   Ñu yơh jing Boh Pơtâo Prŏng pơgang kâo laih anŭn amăng Ñu ƀu hơmâo tơlơi soh glaĭ hơget ôh.