8

Vaajtswv tug fwjchim hab tuabneeg le koob meej

Sau rua tug thawj hu nkauj, lawv le tuabneeg Ka lub suab. Yog Tavi zaaj nkauj.
  1Au Yawmsaub kws yog peb tug tswv,
   koj lub npe muaj fwjchim meej mom luj kawg
   thoob nplajteb lawm lauj!
  Koj tug fwjchim ci ntsaa ab sau ntuj
   tub tau lu lug qhuas
  2ntawm cov mivnyuas yau
   hab cov mivnyuas mog lub qhov ncauj.
  Koj tswm lub chaw thaiv koj cov yeeb ncuab,
   hab tswj kuv cov tshawj chim
   hab cov kws ua pauj rua kuv.

  3Thaus kuv tsaa muag saib sau ntuj
   kws yog koj txhais teg tswm,
  yog lub hli hab tej nub qub
   kws koj teeb ca lawd,
  4mas tuabneeg yog daabtsw
   es koj ncu txug puab,
  hab tuabneeg tug tub yog daabtsw
   es koj mob sab nwg?
  5Koj tau tswm nwg qeg dua Vaajtswv mivntswv,
   hab koj muab meej mom hab koob meej
   ua mom kub rua nwg ntoo.

  6Koj muab fwjchim rua nwg tswjfwm
   txhua yaam kws koj txhais teg tswm,
  koj muab txhua yaam tso rua huv qaab
   nwg xwb taw,
  7yog txhua tug yaaj txhua tug nyuj huvsw
   hab tej tsaj qus,
  8tej naag noog sau nruab ntug,
   hab tej ntseg huv havtxwv,
   hab txhua yaam kws moog lug huv havtxwv.

  9Au Yawmsaub kws yog peb tug Tswv,
   koj lub npe muaj fwjchim meej mom luj kawg
   thoob nplajteb lawm lauj!