8

Tơlơi Ang Yang Ơi Adai Laih Anŭn Tơlơi Kơdrưh Kơang Mơnuih

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Ơ Yahweh Ơi Adai gơmơi hơi!
   Tơlơi hing ang kơ anăn Ih jing prŏng prin biă mă yơh amăng djŏp lŏn tơnah anai!
   Tơlơi bơni hơơč Ih đĭ truh pơ tal adai adih;
  2Tui anŭn, ƀing čơđai laih anŭn ană nge yơh adoh tơlơi bơni hơơč kơ Ih hăng tơƀông bah gơñu.
   Ih dŏ rơnŭk rơnua laih anŭn rơnŭk hơđơ̆ng mơ̆ng abih bang ƀing rŏh ayăt Ih;
   laih anŭn Ih pơrai hĭ abih bang hlơi pô pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ih.

  3Tơdang kâo kơsem lăng kơ adai rơngit Ih, jing gơnam Ih hơmâo pơjing laih,
   kơ yang blan laih anŭn khul pơtŭ, jing gơnam Ih hơmâo pioh laih ƀơi anih dŏ gơñu pô,
  4mông anŭn kâo pơmĭn amăng pran jua kâo pô mơnuih mơnam jing ƀu yom pơphan ôh.
   Samơ̆ yua hơget Ih pơmĭn ƀlơ̆ng kơ ƀing gơñu lĕ?
   Yua hơget Ih ăt răk rong ba ƀing gơñu mơ̆n lĕ?

  5Ih hơmâo hrih pơjing laih ƀing gơñu kơnơ̆ng gah yŭ kơ Ih pô đôč yơh;
   samơ̆ Ih hơmâo brơi laih kơ ƀing gơñu tơlơi kơdrưh kơang laih anŭn tơlơi pơpŭ pơyom hrup hăng pơtao.
  6Ih hơmâo brơi laih kơ ƀing gơñu tơlơi dưi git gai abih bang gơnam Ih hrih pơjing laih,
   Ih brơi laih kơ ƀing gơñu dŏ gah ngŏ kơ abih bang hlô mơnơ̆ng mơnuă:
  7anŭn jing tơpul triu bơbe laih anŭn rơmô wơ̆t hăng khul hlô mơnơ̆ng glai mơ̆n;
  8khul čim brĭm pơ adai laih anŭn khul akan amăng ia
   laih anŭn khul mơnơ̆ng mơnuă pơkŏn amăng ia rơsĭ.

  9Ơ Yahweh Ơi Adai gơmơi hơi,
   tơlơi hing ang anăn Ih jing prŏng prin biă mă yơh amăng djŏp lŏn tơnah anai!