10

  1Cov uas rhawv tej kevcai tsis ncaj
   thiab cov uas sau tej kevcai quab yuam
   yuav raug txom nyem lauj!
  2Lawv ua li ntawd xwv lawv thiaj
   tsis tu plaub ncaj rau cov neeg txom nyem,
  thiab tsuj kuv haiv neeg cov uas pluag txojcai,
   thiab txeeb tau cov poj ntsuam li feem
  thiab txeeb cov menyuam ntsuag
   uas tsis muaj txiv li feem.
  3Nej yuav ua li cas rau hnub uas raug txiav txim,
   yog hnub uas tej vij sub vij sw
   tuaj deb deb tuaj raug nej?
  Nej yuav khiav mus vam leejtwg?
   Nej yuav muab nej tej nyiaj txiag
   khaws cia rau qhovtwg?
  4Tsis tshuav ib yam dabtsi li lawm tsuas yog
   nej yuav nyob ua nrob qaum khoov nkoos
   hauv nruab nrab cov uas raug ntes,
  lossis ntog rau hauv nruab nrab cov neeg
   uas raug tua lawm.
  Txawm li ntawd los nws txojkev chim
   kuj tsis thim, thiab nws tseem tsa
   nws txhais tes li qub.

Yawmsaub siv Axilia

  5“Axilia yog kuv txojkev chim rab nplawm,
   thiab yog kuv txojkev npau tus qws.
  6Kuv txib nws mus tawm tsam haiv neeg
   uas tsis hwm Vajtswv,
  kuv kom nws mus ua rog
   rau haiv neeg uas kuv chim,
  mus txeeb mus lws tej qhov txhia chaw
   thiab muab tsuj pes ntiag
  yam li tsuj pas kua av hauv txojkev.
  7Tiamsis nws tsis npaj siab ua npaum li ntawd
   thiab tsis xav ua li ntawd xwb,
  nws npaj siab ua kom puam tsuaj
   thiab rhuav tshem ntau haiv neeg pov tseg.
  8Rau qhov nws hais tias,
   ‘Kuv cov thawj rog txhua tus
   kuj yog vajntxwv huvsi thiab.
  9Lub moos Khanau kuj tsuas zoo li
   lub moos Khakhemi xwb,
  thiab lub moos Hama kuj tsuas zoo li
   lub moos Apa xwb,
  thiab lub nroog Xamali kuj tsuas zoo li
   Damaxaka xwb.
  10Kuv txhais tes twb ntaus tau tej tebchaws
   uas teev dab thiab muaj dab mlom
   loj dua Yeluxalees thiab Xamali tej.
  11Kuv yuav tsis ua rau Yeluxalees
   thiab nws tej dab mlom ib yam li kuv twb ua
   rau Xamali thiab nws tej dab mlom lawm lov?’ ”

12Thaum tug Tswv twb ua nws tej haujlwm rau Xi‑oo thiab Yeluxalees tiav lawm, nws yuav txiav txim rau qhov uas Axilia tus vajntxwv khav theeb heev thiab tsab ua loj. 13Vim nws hais tias,
  “Kuv siv kuv txhais tes lub zog ua tau tej no,
   thiab siv kuv lub tswvyim ua
   vim kuv nkag siab zoo.
  Kuv tau rhuav tshem ntau haiv neeg
   tej ciam teb thiab tau lws lawv tej nyiaj txiag.
  Kuv twb nrau cov uas nyob saum tej zwm txwv
   poob tag ib yam li tus txiv nyuj nrau.
  14Kuv txhais tes tau muab kiag lwm haiv neeg
   tej nyiaj txiag ib yam li muab zes noog.
  Thiab ib yam li khaws tej qe
   uas noog twb tso tseg lawm,
  kuv twb sau zog lub ntiajteb huvsi
   ib yam li ntawd,
  tsis muaj ib tug ntxuaj tis tsauj
   lossis rua ncauj quaj nthe.”
  15Rab taus tseem yuav khav
   ua loj dua tus uas siv thiab lov?
  Rab kaw tseem yuav tsab
   ua loj dua tus uas kaw thiab lov?
  Rab nplawm yuav ua li cas
   nqa tau tus uas tuav nws
  thiab rab qws yuav ua li cas
   nqa tau tus uas tsis yog ntoo?
  16Tus Tswv yog Yawmsaub uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus yuav tso mob yuag los
   rau hauv Axilia cov neeg uas rog nthaws,
  thiab yuav rauv taws kub nws lub koob meej
   ib yam li hluavtaws kub.
  17Cov Yixayee qhov kaj yuav ua hluavtaws
   thiab tus Dawb Huv hauv cov Yixayee
   yuav ua nplaim taws.
  Ib hnub xwb yuav hlawv nws tej
   pos kaus ntsaj pos kaus ntsim kub tag huvsi.
  18Yawmsaub yuav ua kom nws tej hav zoov
   uas tsim txiaj thiab tej teb uas ntsu qoob
  puam tsuaj tag tshooj kiag lub cev
   thiab ntsuj plig huvsi,
  mas yuav zoo yam nkaus li
   neeg mob kis yuag sem tag.
  19Tej ntoo hauv nws tej hav zoov
   tshuav tsawg kawg,
   ib tug menyuam yaus los suav tau tag huvsi.

Cov Yixayee uas tshuav nyob

20Hnub ntawd cov Yixayee uas tseem tshuav nyob thiab Yakhauj caj ces uas dim txojsia nyob yuav tsis vam khom tus uas ntaus lawv, tiamsis lawv yuav vam khom Yawmsaub tiag tiag li uas yog Yixayee tus Vajtswv uas dawb huv. 21Cov uas tseem tshuav nyob ntawd yuav los cuag Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg, yog Yakhauj caj ces uas tshuav nyob. 22Yixayee 'e, txawm yog koj haiv neeg coob npaum li tej xuab zeb ntawm ntug hiavtxwv, los cov uas yuav rov losr muaj tsawg heev. Qhov uas yuav ua kom puam tsuaj twb teem cia lawm, yeej yuav ua ncaj ua ncees rau txhua yam, 23vim tug Tswv uas yog Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus, yuav ua kom puam tsuaj tag thoob plaws ntiajteb raws li uas twb teem cia lawm.
24Vim li no tug Tswv uas yog Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Kuv haiv neeg uas nyob hauv Xi‑oo 'e, nej tsis txhob ntshai cov Axilia rau thaum lawv xuas rab nplawm ntaus nej thiab tsa rab qws tawm tsam nej ib yam li cov Iyi txeev ua rau nej. 25Tshuav tsis ntev kuv yuav tsis chim rau nej lawm, tiamsis kuv txojkev chim yuav ua kom lawv puam tsuaj.” 26Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav tsa nplawm los tawm tsam lawv ib yam li thaum nws ntaus cov Midee ntawm lub pob zeb Aulej, thiab nws yuav tsa nws tus pas nyob saum dej hiavtxwv ib yam li tsa hauv Iyi tebchaws lawm. 27Hnub ntawd lawv tej nra hnyav yuav plam ntawm nej tej xub pwg thiab lawv tus quab ntawm nej caj qwb yuav raug muab ua puam tsuaj.

  Lawv twb tshais ntawm lub moos Limoo.
  28Lawv twb los txog Aiyaj lawm,
   lawv twb hla Miloo lawm,
  lawv khaws lawv tej cuab yeej
   toom txeem rau ntawm Mimaj.
  29Lawv twb hla hauv kem roob tuaj lawm,
   lawv so hmo ntuj ntawm Kenpa.
  Lub moos Lama ras zom zaws,
   Xa‑u lub moos Kinpe‑a twb khiav lawm.
  30Kali tus ntxhais 'e, cia li tsa suab quaj.
   La‑isa 'e, cia li mloog.
   Anathau 'e, ntxim hlub kawg li.
  31Mamena tabtom khiav,
   cov neeg Kenpi khiav kom dim plaws.
  32Hnub no ntag lawv yuav so
   hauv lub moos Nau,
  lawv yuav nqus nrim
   rau Xi‑oo tus ntxhais lub roob,
   yog lub hauv roob Yeluxalees.

  33Saib maj, tug Tswv uas yog Yawmsaub
   tus muaj hwjchim loj kawg nkaus
  yuav siv nws lub zog uas ntshai kawg
   txiav tej ceg ntoo.
  Tej ntoo uas siab kawg
   yuav raug muab ntov vau
   thiab tej uas siab yuav raug muab qhau vau.
  34Yawmsaub yuav xuas taus
   ntov lub hav zoov tsaus nti,
  thiab tej ntoo siab zoo nkauj
   hauv Lenpanoo yuav vau.