4

1Hnub ntawd xya tus pojniam yuav txeeb ib tug txivneej thiab hais tias, “Peb yuav nrhiav peb noj, thiab peb yuav nrhiav peb hnav, tsuas yog cia luag hu peb puas koj lub npe xwb. Thov koj muab peb txojkev txaj muag tshem.”

Yeluxalees yuav nyob zoo rau tom hauv ntej

2Hnub ntawd Yawmsaub tus ceg yuav zoo nkauj thiab ci ntsa iab, thiab tej qoob loo hauv lub tebchaws ntawd yuav ua rau cov Yixayee uas dim txojsia nyob khav ntxhias thiab tau koob meej. 3Cov uas tshuav hauv Xi‑oo thiab cov uas tseem nyob hauv Yeluxalees kuj yuav hu tias dawb huv, yog txhua tus uas sau npe cia tias yuav muaj txojsia hauv Yeluxalees. 4Yawmsaub yuav ntxuav Xi‑oo tej ntxhais kev phem kev qias mus, thiab yuav siv nws lub hwjchim txiav txim thiab hwjchim hlawv ntxuav Yeluxalees tej ntshav uas los khub hauv lub nroog mus. 5Yawmsaub yuav tsim ib tauv huab rau thaum nruab hnub thiab ib twv pa ncho thiab nplaim taws ci rau thaum hmo ntuj kom nyob thoob plaws rau saum lub roob Xi‑oo thiab nyob saum ib tsoom neeg uas tuaj txoos ua ke. Yuav muaj daim vuas uas vov tau roos lub hwjchim ci ntsa iab thoob plaws huvsi. 6Yuav ua ntxoov ntxoo roos tshav ntuj kub thaum nruab hnub, thiab ua lub chaw nraim cev thiab nraim cua daj cua dub thiab nag.