28

Ntuas Efa‑i

  1Lub mom kub uas Efa‑i cov neeg
   uas qaug cawv khav ntxhias
   yuav raug txom nyem lauj!
  Lawv tej paj ntoo zoo zoo nkauj
   uas tabtom zeeg uas nyob saum lub roob
   uas yog lub hauv hav uas av zoo heev,
  yog cov uas cawv txiv hmab
   kov yeej lawm lub nroog,
   yuav raug txom nyem lauj!
  2Saib maj, Yawmsaub muaj ib tug
   uas muaj hwjchim thiab muaj zog.
  Ib yam nkaus li cua daj cua dub nrog lawg,
   yog cua daj cua dub uas ua kom puam tsuaj,
  thiab yam li tej nag xob nag cua
   uas ntws nyab kiag,
  mas tus ntawd yuav ua nruj ua tsiv muab laim
   pes ntiag rau hauv pem teb ib yam li ntawd.
  3Lub mom kub uas Efa‑i cov neeg
   uas qaug cawv khav ntxhias
   yuav raug muab tsuj rau hauv xib taws.
  4Lub paj ntoo zoo zoo nkauj
   uas tabtom zeeg uas nyob saum lub roob
   uas yog lub hauv hav uas av zoo heev
  yuav zoo yam li thawj phaum txiv cev
   uas siav ua ntej lub caij ntuj kub,
  thaum leejtwg pom kuj noj kiag
   tsuav yog txog nws txhais tes.

  5Hnub ntawd Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   yuav ua lub mom kub uas muaj meej kawg
  thiab ua lub mom paj ntoo zoo nkauj kawg
   rau nws haiv neeg uas tseem tshuav nyob.
  6Nws yuav ua txojkev ncaj ncees
   rau tus uas nyob saum lub rooj txiav txim,
  thiab nws yuav ua lub zog rau cov uas ua rau
   yeeb ncuab tig kiag ntawm rooj loog mus.

Ntuas thiab cog lus rau Yeluxalees

  7Cov no los kuj qaug cawv txiv hmab
   ua yoj yuj yees,
   thiab qaug cawv ntxwg ua pig ua poog.
  Txawm yog cov pov thawj
   thiab cov xibhwb cev Vajtswv lus
   los kuj qaug cawv ntxwg ua yoj yuj yees,
  lawv qaug cawv txiv hmab tsis meej pem tag,
   kuj qaug cawv ntxwg ua pig ua poog.
  Lawv thiaj ua yog toog pom yuam kev t
   hiab tsis txawj tu plaub,
  8rau qhov txhua lub rooj noj
   tsuas puv nkaus ntuav,
   tsis muaj ib qho uas yuav tsis qias li.

  9“Tus ntawd yuav qhia kev txawj ntse rau leejtwg?
   Nws yuav qhia Yawmsaub tej xov rau leejtwg?
  Yuav piav rau cov menyuam
   uas nyuam qhuav tseg mis lov?
   Lossis piav rau cov uas nyuam qhuav
   ncaim hauv xubntiag lov?
  10Rau qhov nws qhia zuj zus
   ib txoj ib txoj kevcai,
  nws qhia zuj zus ib kab ib kab,
   ib qho me me ib qho mentsis.”

  11Tsis yog li ntawd, Yawmsaub
   yuav siv lwm yam lus hais rau cov neeg no
   thiab siv lwm haiv neeg lub qhov ncauj hais.
  12Nws twb hais rau lawv cov tias,
   “No yog qhov chaw tau so,
   yog lub chaw uas cov neeg txog siav tau so,
  thiab yog lub chaw uas so los siav.”
   Los lawv tsis yeem mloog.
  13Vim li ntawd Yawmsaub tej lus
   thiaj zoo li no rau lawv,
   nws qhia zuj zus ib txoj ib txoj kevcai,
  nws qhia zuj zus ib kab ib kab,
   ib qho me me ib qho mentsis,
  xwv lawv thiaj li mus thiab thim rov qab
   thiab tawg tag, thiab mag hlua thiab raug ntes.

  14Vim li no nej cov uas pheej
   nyiam thuam luag,
  uas yog cov thawj uas kav cov neeg no
   hauv Yeluxalees,
   cia li mloog Yawmsaub tej lus.
  15Nej tau hais tias, “Peb twb nrog
   kev ploj kev tuag cog lus cia lawm
   thiab nrog tub tuag teb hais hum.
  Thaum tej vij sub vij sw uas loj kawg
   hla los mus yuav tsis raug peb,
  rau qhov peb ua tej lus dag ntxias
   los tsom kwm peb thiab peb tau chaw nraim
   rau hauv txojkev dag.”
  16Vim li no Vajtswv Yawmsaub thiaj li hais tias,
   “Saib maj, kuv teeb ib lub pob zeb
   rau hauv Xi‑oo ua lub chaw tiag taw,
  yog ib lub pob zeb
   uas muab sim lawm zoo heev
  yog ua lub thawj pob zeb ntawm kaum tsev
   ua lub chaw tiag taw uas ruaj khov.
  Tus uas tso siab rau
   yuav tsis raug kev ntxhov siab.
  17Kuv yuav muab txojkev ua ncaj ua hlua ntsuas
   thiab muab txojkev ncaj ncees
   ua lub qe hlau uas ntsuas qhov ntseg.
  Thiab lawg yuav kuav kiag txojkev dag ntxias
   uas tsom kwm lawv mus,
  thiab dej yuav nyab kiag
   lub chaw uas lawv nraim cev.
  18Mas tej lus uas nej nrog kev ploj kev tuag
   cog tseg yuav raug muab rhuav tag,
  thiab tej uas nej nrog tub tuag teb
   hais hum yuav tsis muaj lawm.
  Thaum tej vij sub vij sw uas loj kawg
   hla los mus,
   nej yuav raug muab tsuj pes ntiag.
  19Vij sub vij sw hla los pes tsawg zaus
   yuav los sau nej mus,
  nws yuav niaj tagkis hla los
   thiab niaj hnub niaj hmo los.”
  Thaum nkag siab tej xov no
   yuav muaj kev txhawj kev ntshai heev kawg li.
  20Rau qhov lub txaj pw lov
   tsis txaus xyab cev rau saud
   daim pam kuj nqaim tsis txaus vov.
  21Yawmsaub yuav sawv tsees yam li
   thaum uas nws sawv saum lub roob Pelaxi,
  thiab nws yuav npau taws ib yam li
   thaum npau hauv lub hav Kinpe‑oo,
  xwv nws thiaj ua tau nws tej haujlwm
   uas phimhwj kawg,
   thiab ua nws tej haujlwm uas txawv txawv.
  22Vim li no tsis txhob thuam luag,
   tsam txoj saw hlau yimhuab khi nej ruaj,
  rau qhov kuv tau hnov Vajtswv Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
  tej lus txiav txim uas yuav ua kom
   lub tebchaws puam tsuaj huvsi.

  23Cia li tig pob ntseg mloog kuv lub suab,
   cia li ua tib zoo mloog tej lus uas kuv hais.
  24Tus uas laij teb cog qoob
   nws pheej laij mus li xwb lov?
  Nws pheej tsoo tej pob av
   thiab muab sua ib txhis li xwb lov?
  25Thaum nws muab cov av pheej tiaj lawm
   nws tseb zaub txhwb qaib zaub txhwb nyug,
   thiab cog mog ua tej kwb kab
  thiab cog qeb rau tej thaj uas ntxim
   thiab tseb txhuv daj raws tej ntug teb.
  26Vajtswv twb qhia nws paub
   raug kev raug cai lawm,
   yog nws tus Vajtswv qhia rau nws.

  27Nws tsis siv thob log ntaus zaub txhwb qaib,
   thiab tsis muab log tsheb dov
   luam noob zaub txhwb nyug.
  Tiamsis nws muab rab pas me me
   nplawm noob zaub txhwb qaib,
  thiab muab pas nplawm
   noob zaub txhwb nyug.
  28Leejtwg yuav muab tej mog ua ncuav ntaus
   ua txhuv tawg tag?
  Yeej tsis muaj li,
   nws yuav tsis muab ntaus tsis tseg mus li.
  Thaum nws muab log tsheb nees luam qoob
   nws tsis muab luam kom ntsoog.
  29Tej no yog los ntawm Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus.
  Tej uas nws taw qhia tseem ceeb kawg
   thiab nws muaj tswvyim zoo kawg nkaus.