19

Tej lus uas hais txog Iyi

1Tej lus uas hais txog Iyi.

  Saib maj, Yawmsaub caij huab cua
   nrawm kawg los rau hauv Iyi,
  mas Iyi tej dab mlom yuav tshee hnyo
   ntawm Yawmsaub xubntiag,
   thiab cov neeg Iyi lub siab yuav yaj tag.
  2“Kuv yuav tshum cov Iyi
   kom lawv rov ua rog rau lawv,
  mas kwvtij yuav ntaus kwvtij,
   txhua tus yuav ntaus nws kwvtij zej zog,
  ib lub moos yuav ntaus ib lub moos
   thiab ib lub tebchaws yuav ntaus ib lub tebchaws.
  3Mas cov Iyi yuav tws kev nkaus
   tsis muaj siab ua dabtsi,
  thiab kuv yuav ua kom lawv tej haujlwm
   uas lawv npaj tseg ntxhov tag ua tsis tau.
  Lawv yuav sablaj ntxig nug
   rau lawv tej dab mlom
  thiab rau lawv tej txiv neeb txiv yaig
   thiab tej uas txawj yees siv txawj tshuaj sij.
  4Kuv yuav muab cov Iyi
   cob rau ib tug tswv uas siab tawv heev
  mas ib tug vajntxwv uas nyaum heev
   yuav kav rawv lawv.”
  Tus Tswv uas yog Yawmsaub
   tus muaj hwjchim loj kawg nkaus
   hais li no ntag.

  5Dej hiavtxwv yuav qhuav
   thiab tus niag dej yuav qhuav qhawv.
  6Tej kwj ha yuav tsw lwj ntxiag,
   thiab tej ceg dej uas los
   tshuam tus dej Nai hauv Iyi
  los yuav yau zuj zus thiab qhuav tag.
   Tej tauj deg thiab tej tauj iab
   yuav tuag tshav qhuav tag.
  7Tej nroj tsuag uas nyo
   raws ob sab ntug dej Nai
  thiab txhua yam qoob loo
   uas tseb raws ntug dej Nai
  kuj yuav qhuav tag
   thiab cua yuav muab ntsawj ya ploj tag.
  8Cov neeg muab ntses
   yuav quaj lwj siab ntsuav,
  yog txhua tus uas nuv ntses
   hauv tus dej Nai.
  Cov uas ntaus vas hauv tus dej
   yuav qaug zog zis.
  9Cov tub zog uas tshuab ntuag
   thiab cov uas ntos ntaub xov paj
   yuav poob siab tag.
  10Cov uas ntos ntaub hauv lub tebchaws
   yuav tws kev nkaus,
  thiab txhua tus uas ua dag ua zog
   yuav txhawj xeeb.

  11Cov thawj coj hauv lub moos Xau‑as
   ruam kawg li,
  Falau cov tuav xam uas txawj ntse
   kuj taw qhia tej yam uas tsis muaj qabhau li.
  Nej yuav ua li cas hais rau Falau tias,
   “Kuv yog cov uas txawj ntse li tub,
   kuv yog cov vajntxwv thaum ub caj ces”?
  12Nej cov tub txawj ntse nyob qhovtwg?
   Tiamsis lawv hais rau nej thiab qhia tseeb
  hais tias Yawmsaub uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus xav tseg li cas rau Iyi.
  13Cov thawj coj hauv lub moos Xau‑as
   rov ua neeg ruam lawm,
  thiab cov thawj coj hauv lub moos Meefi
   raug ntxias tau lawm.
  Cov uas ua Iyi txhua xeem daim lag zeb tiag taw
   twb coj Iyi yuam kev lawm.
  14Yawmsaub ua rau lawv lub siab
   ywj fab ywj fwj,
  thiab lawv ua rau cov Iyi
   ua txhua yam yuam kev ntsuav,
  ib yam nkaus li tus qaug cawv
   ntog puj poog saum nws cov ntuav.
  15Tsis muaj ib yam dabtsi
   uas yuav ua pab tau Iyi,
  tsis hais lub taubhau thiab kotw,
   lossis nplooj toov laj thiab tauj deg,
   los yeej pab tsis tau.

16Hnub ntawd cov Iyi yuav zoo yam nkaus li tej pojniam. Lawv yuav ntshai tshee hnyo rau Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus txhais tes uas nyem nrig saum lawv. 17Thiab Yuda lub tebchaws yuav ua cov Iyi lub chaw ntshai. Thaum hais txog Yuda lub npe rau leejtwg hnov, lawv kuj ntshai vim tej uas Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus twb npaj tseg yuav ua rau lawv.
18Hnub ntawd yuav muaj tsib lub moos hauv Iyi tebchaws uas hais Khana‑as li lus thiab cog lus tias lawv ntseeg Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus. Mas tej moos ntawd yuav muaj ib lub hu ua lub moos Nkauj Hnub.
19Hnub ntawd yuav muaj ib lub thaj xyeem rau Yawmsaub nyob hauv nruab nrab Iyi tebchaws, thiab yuav muaj ib tug ncej rau Yawmsaub nyob ntawm ciam teb. 20Tus ncej ntawd yuav ua tsoob zeej tim khawv rau Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus rau hauv Iyi tebchaws. Thaum lawv raug quab yuam lawv thov hu Yawmsaub mas nws yuav txib ib tug cawmseej mas nws yuav tsom kwm lawv thiab cawm lawv dim. 21Yawmsaub yuav qhia kom cov Iyi paub nws, mas hnub ntawd cov Iyi yuav paub Yawmsaub thiab yuav muab qhov txhia chaw xyeem thiab ua kevcai hlawv xyeem pe hawm Yawmsaub, thiab lawv yuav yeem lus rau Yawmsaub thiab yuav ua raws li lawv yeem lus lawd. 22Yawmsaub yuav nplawm cov Iyi, nws yuav nplawm kom mob thiab yuav kho kom zoo. Lawv yuav tig rov los cuag Yawmsaub, mas nws yuav mloog lawv tej lus thov thiab yuav kho lawv zoo.
23Hnub ntawd yuav muaj ib txoj niag kev ntawm Iyi mus txog Axilia tebchaws, cov Axilia yuav tuaj rau hauv Iyi thiab cov Iyi yuav mus rau hauv Axilia. Mas cov Iyi yuav nrog cov Axilia pe hawm Yawmsaub ua ke.
24Hnub ntawd Yixayee yuav ua tus peb ntawm Iyi thiab Axilia, thiab yuav ua koob hmoov hauv plawv lub ntiajteb, 25yog cov uas Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus foom koob hmoov hais tias, “Iyi uas yog kuv haiv neeg thiab Axilia uas yog kuv tes haujlwm thiab Yixayee uas yog kuv qub txeeg qub teg puavleej tau hmoov zoo.”