38

Hexekhiya mob

(2Vntx. 20:1-11; 2VKk. 32:24-26)

1Lub sijhawm ntawd, Hexekhiya mob hnyav heev twb yuav tuag. Mas Amoj tus tub Yaxaya uas yog xibhwb cev Vajtswv lus tuaj cuag nws thiab hais rau nws tias, “Yawmsaub hais li no tias, Koj cia li tu tej kev teb kev chaw kom zoo, koj yuav tuag koj yuav tsis nquag.” 2Mas Hexekhiya tig xubntiag rau tim phab ntsa thiab thov Yawmsaub hais tias, 3“Au Yawmsaub, kuv taij thov koj nco txog tias kuv ua lub neej xib rau koj rau ntawm koj lub xubntiag kawg siab kawg ntsws thiab tau ua tej uas koj pom tias zoo.” Ces Hexekhiya txawm quaj heev kawg.
4Mas Yawmsaub hais tuaj rau Yaxaya tias, 5“Cia li mus hais rau Hexekhiya tias, ‘Yawmsaub uas yog koj yawg koob Davi tus Vajtswv hais li no tias, Kuv twb hnov koj tej lus thov lawm, kuv twb pom koj tej kua muag lawm. Kuv yuav txuas koj txojsia ntev kaum tsib xyoo ntxiv thiab. 6Kuv yuav cawm koj thiab lub nroog no dim ntawm Axilia tus vajntxwv txhais tes, thiab kuv yuav tsom kwm lub nroog no cia.
7“ ‘No yog txujci phimhwj uas Yawmsaub ua rau koj paub tias nws yuav ua raws li nws twb cog lus lawm. 8Saib maj, kuv yuav ua rau tus duab hnub uas teem rau ntawm lub chaw ntsuas uas Aha ua thim rov qab kaum qeb.’ ” Lub hnub txawm thim rov qab kaum qeb.

9No yog cov Yuda tus vajntxwv Hexekhiya zaj nkauj uas nws sau thaum uas nws mob thiab thaum nquag lawm.
  10Kuv hais tias, “Thaum kuv txojsia
   los txog ib nrab neej kuv yuav ncaim mus.
  Kuv raug muab cob rau ntawm
   tub tuag teb lub qhov rooj
   tag kuv sim neej mus li.”
  11Kuv hais tias, “Kuv yuav tsis pom
   Yawmsaub hauv lub chaw
   uas cov neeg ciaj sia nyob.
  Kuv yuav saib tsis pom neeg li lawm
   thiab tsis nrog cov neeg ntiajteb nyob lawm.
  12Kuv lub chaw nyob
   raug muab yaws kiag ntawm kuv lawm
   ib yam li tus yug yaj yaws lub tsev ntaub.
  Kuv muab kuv txojsia kauv pes zog
   yam nkaus li tus ntos ntaub dov thooj ntaub.
  Vajtswv muab kuv txiav
   yam li txiav daim ntaub ntawm tus ntos.
  Nws coj kuv txojsia los txog qhov kawg
   nruab hnub hmo ntuj.
  13Kuv ua ib siab nyiaj tos ib hmos kaj ntug,
   Vajtswv muab kuv tej pob txha lov tag
   ib yam li tsov ntxhuav lov.
  Nws coj kuv txojsia los txog qhov kawg
   nruab hnub hmo ntuj.

  14“Kuv quaj yam nkaus li tus luv
   thiab yam nkaus li tus os dej dawb,
   thiab kuv ntsaj ib yam nkaus li nquab taug.
  Kuv tsa muag ntsia rau saud ntev,
   ua rau kuv ob lub qhov muag tsaug heev.
  Au tug Tswv, kuv raug quab yuam,
   thov koj ua tus uas tsom kwm kuv.”
  15Tiamsis kuv yuav hais tau dabtsi?
   Rau qhov nws twb hais rau kuv lawm
   thiab nws yog tus uas ua tej no ntag.
  Kuv yuav ua neej nyob ntsiag to
   mus tag kuv sim neej
   vim kuv tej kev lwj siab.

  16Au tug Tswv, neeg ua neej nyob tau
   vim yog muaj tej no,
  thiab kuv tus ntsuj plig muaj txojsia nyob tau
   kuj yog vim muaj tej no thiab.
  Thov koj pab kho kuv zoo
   thiab pub kuv rov muaj txojsia.
  17Saib maj, vim yog saib rau qhov uas
   kuv noj qab nyob zoo
   kuv thiaj li muaj kev lwj siab heev.
  Tiamsis koj hlub kuv txojsia
   tsis kheev kom poob rau hauv
   lub qhov uas puam tsuaj.
  Koj muab kuv lub txim huvsi
   laim pov tseg rau tom koj nrob qaum.
  18Tub tuag teb tsis txawj ua koj tsaug
   thiab txojkev tuag tsis txawj qhuas koj,
  cov uas mus rau hauv lub qhov tuag lawm
   tsis tau kev vam
   koj txojkev ncaj uas tso siab tau lawm.
  19Tus neeg ciaj, tus neeg muaj txojsia,
   nws ua koj tsaug,
   ib yam li uas hnub no kuv ua.
  Leejtxiv qhia koj txojkev ncaj
   uas tso siab tau rau nws cov menyuam.
  20Yawmsaub yuav cawm kuv dim,
   thiab peb yuav ntaus nkauj nog ncas
  hu nkauj qhuas tag peb sim neej
   rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev.

21Mas Yaxaya hais tias, “Kom lawv muab ib lub ncuav txiv cev los npuab rau ntawm lub rwj kom vajntxwv thiaj nquag.” 22Hexekhiya kuj hais tias, “Yuav muaj ib yam txujci twg qhia kom paub tias kuv yuav tau nce mus rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev?”