54

Yawmsaub hlub Yeluxalees tsis tu li

  1“Tus pojniam mooj 'e,
   tus uas tsis tau yug dua menyuam,
   cia li hu nkauj,
  koj uas tsis tau mob dua plab yug menyuam 'e,
   cia li tsa suab hu nkauj thiab hu nrov nrov,
  rau qhov tus pojniam
   uas tsis muaj txiv li menyuam
  yuav coob dua tus pojniam uas muaj txiv.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  2“Cia li txuas koj lub tsev ntaub kom dav,
   thiab nthuav daim ntaub
   uas xov koj lub chaw nyob kom dav.
  Tsis txhob nkaum tes,
   cia li txuas koj txoj hlua kom ntev
   thiab txhos koj tej tswg kom ruaj,
  3rau qhov koj yuav nthuav dav
   mus rau sab xis sab laug.
  Koj tej caj ces yuav tau
   ib tsoom tebchaws los ua lawv tug,
  thiab yuav mus nyob
   rau hauv tej moos uas nyob do cuas.
  4Tsis txhob ntshai
   vim koj yuav tsis raug txaj muag,
  tsis txhob poob siab
   vim koj yuav tsis poob ntsej muag.
  Koj yuav tsis nco qab tej kev txaj muag
   thaum koj tseem hluas nkauj,
  thiab koj yuav tsis nco qhov uas
   luag thuam koj ua poj ntsuam dua li lawm.
  5Tus uas tsim koj yog koj li txiv,
   nws npe yog Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  thiab tus Dawb Huv hauv cov Yixayee
   yog tus txhiv koj,
  nws hu ua Vajtswv
   uas kav tag nrho lub ntiajteb huvsi.
  6Yawmsaub tau hu koj yam li tus pojniam
   uas raug muab tso tseg es lwj siab lawd,
  yam li tus pojniam hluas
   uas raug muab tso tseg.”
   Koj tus Vajtswv hais li no ntag.
  7“Kuv tso koj tseg ib nyuag pliag xwb,
   tiamsis kuv khuvleej koj heev
   es kuv yuav qaws koj rov los.
  8Kuv npau taws ceev es fee plhu ntawm koj
   ib nyuag pliag xwb,
  tiamsis vim yog muaj txojkev hlub ib txhis
   kuv yuav khuvleej koj.”
   Yawmsaub tus uas txhiv koj hais li no ntag.

  9“Kuv saib tej no zoo ib yam li
   thaum Nau‑a nyob.
  Kuv cog lus twv rau Nau‑a tias
   dej yuav tsis nyab lub ntiajteb dua li lawm,
  ib yam li ntawd kuv tau cog lus twv tias
   kuv yuav tsis chim rau koj
   thiab yuav tsis cem koj.
  10Txawm yog tej roob yuav ncaim mus
   thiab tej pov roob yuav raug muab rhuav tshem mus,
  los kuv txojkev hlub uas ruaj khov
   yuav tsis ncaim koj,
  thiab kuv tej lus cog tseg sib raug zoo
   yuav tsis raug muab rhuav tshem.”
   Yawmsaub uas khuvleej koj hais li no ntag.

  11“Au koj uas raug txom nyem nyuaj siab,
   raug cua daj cua dub ntsawj
   thiab tsis muaj leejtwg nplij,
  saib maj, kuv muab koj tej pob zeb
   lo tej qe zeb hlaws dub txho txaij
  thiab muab tej qe zeb phaithu tsamxem los
   tiag koj lub taw.
  12Kuv yuav muab tej qe zeb liab los
   ua koj tej chaw tsom faj,
  thiab muab tej qe zeb hlaws ci ci
   muaj nqes los ua koj tej rooj loog,
  thiab muab tej qe zeb muaj nqes los
   ua koj tej ntsa loog.
  13Yawmsaub yuav qhuab qhia koj tej tub huvsi,
   thiab koj tej tub ki yuav vam meej heev kawg.
  14Koj yuav raug muab tsa
   rau hauv txojkev ncaj ncees,
  koj yuav nyob deb ntawm
   kev raug luag quab yuam,
   vim koj yuav tsis ntshai,
  thiab deb ntawm txojkev txhawj xeeb kev ntshai
   vim tej ntawd yuav tsis los ze koj.
  15Yog leejtwg tshum kom muaj kev sib txeeb,
   kuj tsis yog kuv ua.
  Leejtwg tshum kom muaj kev sib txeeb
   tus ntawd yuav piam tag rau koj tes.
  16Saib maj, kuv twb tsim tus Kws hlau
   uas tshuab tej thee hluavtaws,
  thiab ua tej cuab yeej uas hum siv
   rau tej haujlwm ntawd.
  Kuv twb tsim tus uas rhuav tshem
   ua kom puam tsuaj.
  17Tsis muaj ib yam cuab yeej uas tsim los
   tawm tsam yeej koj,
  thiab koj yuav rhuav tshem txhua tus nplaig
   uas sawv los txiav txim rau koj.
  No yog Yawmsaub cov tub qhe li
   qub txeeg qub teg,
  thiab yog qhov uas kuv tsa lawv cai.”
   Yawmsaub hais li no ntag.