23

Tej lus uas hais txog Thailab thiab Xaidoo

1Tej lus uas hais txog lub nroog Thailab.
  Tej nkoj txwg ntawm lub moos Thasi 'e,
   cia li quaj nyiav,
  rau qhov lub nroog Thailab
   raug muab tso tseg piam tag,
   tsis muaj vaj tse tsis muaj chaw nres nkoj.
  Thaum lawv tawm hauv Xaipla tebchaws los
   lawv hnov tej xov ntawd.
  2Cov uas nyob raws ntug hiavtxwv 'e,
   nej cov tub lag tub luam hauv Xaidoo 'e,
   cia li nyob twjywm.
  Nej hla dej hiavtxwv mus los
   ua rau nej vam meej.
  3Nej hla dej ntau heev, mas tej uas nej tau
   yog tej qoob hauv lub moos Sihau,
  yog tej qoob uas sau ntawm tus dej Nai.
   Nej ua lag ua luam rau ib tsoom tebchaws.
  4Xaidoo 'e, koj yog lub chaw ruaj khov hauv hiavtxwv,
   cia li txaj muag los maj,
   rau qhov hiavtxwv twb hais lawm tias,
  “Kuv tsis tau mob plab
   thiab tsis tau yug menyuam,
   kuv tsis tau tu tej tub hluas ntxhais hluas.”
  5Thaum tej xov no tuaj txog Iyi tebchaws,
   lawv yuav quaj lwj siab
   txog tej xwm txheej hauv Thailab.
  6Cia li hla mus rau lub moos Thasi.
   Cov neeg ntawm ntug hiavtxwv 'e,
   cia li quaj nyiav.
  7Lub nroog no sub tsis yog
   lub uas nej lomzem heev lov?
  Yog lub nroog uas yav thaum ub tsim los lawd,
   thiab yog lub uas txhais kotaw coj nws haiv
   neeg mus nyob lwm lub tebchaws deb.
  8Leejtwg npaj ua li no rau lub nroog Thailab?
   Yog lub nroog uas muab mom kub rau luag,
  thiab nws cov tub lag tub luam
   yog cov uas ua hlob,
  thiab cov uas txais nws li kev lag kev luam
   yog cov uas muaj koob meej hauv lub ntiajteb.
  9Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   yog tus uas npaj tej no cia,
  kom thiaj li rhuav tshem lawv tej meej mom
   huvsi uas lawv khav theeb,
  thiab txo tau txhua tus
   uas muaj koob meej hauv ntiajteb.
  10Thasi tus ntxhais 'e, cia li laij nej daim teb
   ib yam li laij ntawm tus dej Nai,
   tsis muaj ib lub chaw nres nkoj li lawm.
  11Yawmsaub tsa hlo nws txhais tes
   rau saum hiavtxwv,
   nws co ib tsoom tebchaws ua zog,
  nws nkaw lus txog Khana‑as tebchaws
   kom muab tej chaw ruaj khov
   ua puam tsuaj tag.
  12Nws hais tias, “Xaidoo tus ntxhais dawb huv
   uas raug quab yuam 'e,
   koj yuav tsis lomzem dua li lawm.
  Cia li sawv tsees hla mus rau Xaipla tebchaws,
   txawm yog nyob qhov ntawd
   los koj yuav tsis muaj siab tus li.”
  13Cia li saib cov Kheedia lub tebchaws nawj.
   Yog haiv neeg no, tsis yog cov Axilia,
  lawv hom lub nroog Thailab rau tsiaj qus nyob,
   lawv tib tej chaw siab vij ntaus lub nroog,
  lawv rhuav vajntxwv tej vaj tse pob tag huvsi,
   thiab muab lub nroog rhuav pob
   ua tej niag pawg.

  14Thasi tej nkoj txwg 'e, cia li quaj nyiav lauj,
   rau qhov koj lub chaw ruaj khov
   raug muab tso tseg piam tag lawm.
15Lub sijhawm ntawd lawv yuav tsis nco qab Thailab xya caum xyoo, yam li ib tug vajntxwv hnub nyoog. Thaum dhau xya caum xyoo yuav muaj tshwm rau Thailab raws li cov poj muag cev hu nkauj hais tias,
  16“Tus poj muag cev
   uas lawv tsis nco qab lawd 'e,
  cia li coj nkauj nog ncas
   mus thoob plaws lub nroog,
  cia li hu nkauj suab zoo zoo,
   cia li hu ntau zaj nkauj,
   xwv luag thiaj nco txog koj.”
17Thaum dhau xya caum xyoo lawm Yawmsaub yuav los xyuas lub nroog Thailab, mas Thailab yuav rov qab muag cev thiab deev ib tsoom tebchaws huvsi hauv lub qab ntuj. 18Nws tej lag luam thiab nws tej nqe ntiav yuav muab pub kiag rau Yawmsaub, yuav tsis muab khaws cia lossis muab ceev cia. Nws tej lag luam yuav siv ua zaub mov nplua mias thiab tej tsoos tsho zoo nkauj rau cov uas nyob ntawm Yawmsaub lub xubntiag.