48

Tej xwm uas yuav muaj yav tom ntej

  1“Yakhauj caj ces 'e,
   cia li mloog zaj no nawj,
  nej yog cov uas luag hu ua Yixayee
   thiab yog cov uas tawm ntawm
   Yuda lub cev los,
  yog cov uas tuav Yawmsaub lub npe cog lus
   thiab pe hawm Yixayee tus Vajtswv
   tiamsis tsis yog ua ncaj ncees thiab ua tseeb.
  2Lawv muab lawv lub npe hu
   raws li lub nroog uas dawb huv
   thiab vam khom Yixayee tus Vajtswv,
  nws lub npe hu ua Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus.
  3Tej uas dhau los lawd
   kuv twb qhia thaum ub los lawm,
  tej no twb tawm hauv kuv lub qhov ncauj
   thiab kuv twb hais rau sawvdaws paub.
  Mas tib ntsais muag xwb kuv ua li ntawd
   thiab muaj tshwm los raws li ntawd.
  4Kuv paub tias nej tawv ncauj,
   thiab nej tej leeg caj dab yog hlau
   thiab nej lub hauv pliaj yog tooj liab.
  5Kuv twb qhia tej xwm no rau nej paub
   ntxov thaum ub lawm,
  thaum tsis tau tshwm xwm
   los kuv twb qhia rau nej lawm
  xwv nej thiaj hais tsis tau tias,
   ‘Peb tej dab mlom ua tej xwm no,
  peb tej dab mlom uas txaug
   thiab tej uas nchuav
   hais kom muaj tej no tshwm los.’

  6“Nej twb hnov lawm, cia li saib txhua yam no,
   nej yuav tsis qhia kom paub li lov?
  Txij no mus kuv hais txog
   tej yam tshiab rau nej mloog,
  yog tej uas muab npog cia
   nej tsis tau paub.
  7Yog tej uas tsim nimno
   tsis yog ntev los lawm,
   ua ntej hnub no nej tsis tau hnov txog li,
  ntshai tsam nej yuav hais tias,
   ‘Peb twb paub lawm.’
  8Nej yeej ib txwm tsis tau hnov,
   nej yeej ib txwm tsis tau paub,
  txij thaum ub los nej lub qhov ntsej
   yeej tsis tau qheb,
  rau qhov kuv paub tias
   nej xyaum ua neeg fav xeeb,
  thiab paub tias txij thaum yug los
   luag hu nej tias yog cov uas sawv twv.
  9Vim yog saib rau kuv lub npe,
   kuv thiaj tswj kuv txojkev npau taws cia,
  vim yog saib rau qhov uas luag qhuas,
   kuv thiaj tswj lub siab
   kom kuv thiaj tsis muab nej txiav pov tseg.
  10Saib maj, kuv twb muab nej nchuav
   hauv yeej vub kom tsis thooj li nyiaj,
  kuv twb muab nej sim rau hauv cub tawg
   uas yog kev txom nyem.
  11Kuv ua li ntawd vim yog saib rau kuv,
   yog saib rau kuv xwb,
  rau qhov kuv lub npe yuav
   raug luag saib tsis taus tau li cas?
  Kuv tsis pub kuv lub hwjchim
   ci ntsa iab rau lwm tus li.”

Yawmsaub txhiv Yixayee

  12“Yakhauj thiab Yixayee uas kuv hu los 'e,
   cia li mloog kuv hais.
  Kuv yog Yawmsaub ntag,
   kuv yog lub hauv paus thiab yog lub ntsis.
  13Kuv txhais tes tau pua
   daim uas tiag lub ntiajteb
   thiab kuv txhais tes xis tau nthuav lub ntuj.
  Thaum kuv hu mas lub ntuj thiab lub ntiajteb
   kuj sawv pes tsees.

  14“Nej sawvdaws cia li tuaj txoos ua ke
   tig ntsej mloog.
  Lawv tej dab tus twg tau piav
   txog tej no rau nej mloog?
  Yawmsaub hlub Xailab, mas nws yuav ua
   raws li Yawmsaub twb npaj tseg
  rau Npanpiloo thiab nws yuav
   tawm tsam cov Kheedia.
  15Kuv ntag lauj yog tus hais thiab hu nws,
   kuv coj nws los
  mas txhua yam uas nws ua
   nws yuav ua tau kom tiav.
  16Cia li txav los ze kuv thiab mloog zaj no.
   Txij thaum chiv thawj los
   kuv yeej qhia tsis zais li.
  Txij thaum tej lus ntawd tshwm los,
   kuv yeej nrog nyob ua ke lawm.”
  Nimno Vajtswv Yawmsaub tau txib kuv
   thiab pub nws tus Ntsuj Plig rau kuv.

  17Yawmsaub uas yog tus txhiv nej
   thiab yog tus Dawb Huv hauv cov Yixayee
   hais li no hais tias,
  “Kuv yog Yawmsaub, yog nej tus Vajtswv,
   kuv qhuab qhia tej uas muaj nuj nqes rau nej
  thiab coj nej taug txojkev
   uas tsim nyog mus.
  18Au, yog nej tau mloog kuv tej lus nkaw,
   mas nej lub siab yuav tus yees
   yam nkaus li tus niag dej puv ntug nkaus,
  thiab nej txojkev ncaj ncees yuav zoo li
   tej nthwv dej hiavtxwv ntas,
  19thiab nej tej tub ki yuav coob
   yam nkaus li tej xuab zeb,
  thiab nej caj ces yuav coob
   yam li tej tsig xuab zeb,
  lawv tej npe yuav tsis raug
   muab txiav pov tseg
  thiab tsis raug muab rhuav
   kom ploj tag ntawm kuv xubntiag.”

  20Cia li tawm hauv Npanpiloo mus,
   cia li khiav hauv Kheedia mus.
  Cia li tshaj tawm zaj no
   qw nrov nrov xyiv fab hlo,
   cia li piav rau sawvdaws mloog,
  cia li xa xov kom thoob qab ntuj hais tias,
   “Yawmsaub twb txhiv
   nws tus tub qhe Yakhauj dim lawm.”
  21Thaum Yawmsaub coj lawv taug txojkev
   hauv ntuj nrag teb do
   lawv kuj tsis nqhis dej.
  Nws ua dej txhawv
   hauv phab zeb los rau lawv haus.
  Nws phua phab zeb
   mas dej txhawv hlob kawg los.

  22Yawmsaub hais tias, “Cov neeg limhiam
   yuav tsis muaj lub siab tus li.”