52

Yawmsaub yuav cawm Yeluxalees dim

  1Xi‑oo 'e, cia li tsim dheev,
   cia li tsim dheev los maj,
   cia li muab koj lub zog los hnav.
  Yeluxalees 'e, lub nroog dawb huv 'e,
   cia li hnav koj tej tsoos tsho zoo nkauj,
  rau qhov cov uas tsis ua kevcai txiav
   thiab cov uas qias tsis huv
   yuav tsis nkag los rau hauv koj dua li lawm.
  2Yeluxalees 'e, cia li nchos tej hmoov av
   ntawm koj lub cev,
   cia li sawv tsees thiab zaum.
  Xi‑oo tus ntxhais uas raug ntes 'e,
   cia li daws tej hlua ntawm koj caj dab.
3Rau qhov Yawmsaub hais li no tias, “Koj raug muab muag dawb dawb, koj kuj yuav raug txhiv tsis them nqe li.” 4Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, “Thaum ub kuv haiv neeg mus nyob rau hauv Iyi tebchaws, thiab cov neeg Axilia quab yuam lawv dawb dawb xwb.” 5Yawmsaub hais tias, “Nimno kuv muaj dabtsi nyob ntawm no, rau qhov uas kuv haiv neeg raug muab coj mus dawb dawb lawm?” Yawmsaub hais tias, “Lawv cov thawj quaj nyiav thiab hais lus tuam mom kuv lub npe tas hnub tas hmo tsis tu li. 6Vim li no kuv haiv neeg yuav paub kuv lub npe, rau qhov hnub ntawd lawv yuav paub tias yog kuv hais ntag, kuv nyob ntawm no.”

  7Tus uas coj xov zoo tuaj txhais kotaw
   zoo nkauj kawg rau saum tej roob,
  yog tus uas tshaj tawm txojkev thaj yeeb
   thiab coj xov zoo hais txog zaj uas zoo,
  yog tus uas tshaj tawm txojkev cawm dim,
   thiab hais rau Xi‑oo tias,
   “Koj tus Vajtswv ua vajntxwv kav.”
  8Cia li tig ntsej mloog.
   Cov uas faj xwm kuj tsa lub suab,
   lawv hu nkauj ua ke zoo siab xyiv fab,
  rau qhov lawv qhov muag pom ntsoov
   Yawmsaub rov los rau hauv Xi‑oo.
  9Yeluxalees tej chaw uas raug muab
   tso tseg nyob do cuas,
   cia li tsa suab hu nkauj,
  rau qhov Yawmsaub twb nplij nws haiv neeg,
   nws twb txhiv Yeluxalees lawm.
  10Yawmsaub twb loj npab ntshuas
   nws txhais npab uas dawb huv
   tab meeg ib tsoom tebchaws sawvdaws,
  mas thoob qab ntuj kawg yuav pom
   peb tus Vajtswv txojkev cawm dim.

  11Cia li mus, cia li tawm mus,
   cia li tawm qhov ntawd mus,
   tsis txhob kov tej uas qias tsis huv.
  Nej cov uas nqa Yawmsaub tej twj siv,
   cia li tawm hauv lub plawv nroog ntawd mus,
   cia li tu nej tus kheej kom dawb huv.
  12Nej yuav tsis maj tawm mus,
   thiab nej yuav tsis nyiag kev khiav mus,
  rau qhov Yawmsaub yuav mus ua nej ntej,
   thiab Yixayee tus Vajtswv
   yuav faj seeb tom nej qub qab.

Yawmsaub tus qhev raug txom nyem

  13Saib maj, kuv tus qhev
   yuav muaj tswvyim ua tau txhua yam,
  nws yuav muaj koob meej
   thiab raug luag txhawb nqa
   thiab nws yuav nyob lub rooj siab heev.
  14Neeg coob heev yuav ceeb nkaus nws,
   nws lub ntsej muag txawv heev
   tsis thooj li neeg,
  thiab nws lub cev kuj txawv
   tsis thooj li neeg tej tub.
  15Nws yuav ua rau ntau lub tebchaws
   ceeb nkaus ib yam nkaus.
  Tej vajntxwv yuav qos ncauj nti
   vim yog tim nws,
  rau qhov lawv yuav pom yam
   uas tsis tau muaj leejtwg hais rau lawv,
  thiab lawv yuav nkag siab txog yam
   uas lawv tsis tau hnov dua.