26

Yawmsaub haiv neeg yuav kov yeej

  1Hnub ntawd lawv yuav hu zaj nkauj no
   hauv Yuda tebchaws.
  “Peb muaj ib lub nroog uas ruaj khov.
   Vajtswv rhawv txojkev cawm dim
   ua ntsa loog thiab chaw faj xwm.
  2Cia li qheb rooj loog kom lub tebchaws
   uas ncaj ncees thiab pheej ua raws li
  lawv twb cog lus tseg lawm
   thiaj tau nkag los.
  3Au Vajtswv, koj yuav pub lub siab tus yees
   puv npo rau tus uas lub siab ruaj nreeg rau koj,
   vim nws tso siab rau koj.
  4Cia li tso siab rau Yawmsaub mus ib txhis
   rau qhov Vajtswv Yawmsaub yog txhib zeb
   uas nyob mus ib txhis tsis kawg.
  5Nws twb txo cov neeg uas nyob lub chaw siab,
   thiab muab lub moos uas siab txo nqes los.
  Nws muab tsoo kom pob tag
   rau hauv pem teb xyaw hmoov av.
  6Mas txhua txhais kotaw tsuj,
   yog cov neeg pluag li kotaw
   thiab cov neeg txom nyem li kotaw tsuj.”

  7Cov neeg ncaj ncees txojkev tiaj tus.
   Au tus uas ncaj ncees, koj ua rau
   cov ncaj ncees txojkev tiaj du lug.
  8Au Yawmsaub, peb ua raws li
   koj txoj kevcai tos rawv koj.
  Koj lub npe uas muaj koob meej
   yog qhov uas peb tus ntsuj plig ntshaw heev.
  9Hmo ntuj los kuv lub siab dai qas dhuam koj,
   kuv tus ntsuj plig kub lug nrhiav ntshis koj,
  rau qhov thaum koj txiav txim rau neeg ntiajteb,
   tej neeg hauv qab ntuj
   kuj kawm paub koj txojkev ncaj ncees.
  10Yog hlub cov neeg limhiam
   mas lawv yuav tsis kawm paub
   txojkev ncaj ncees.
  Lawv nyob hauv lub tebchaws ncaj ncees
   los lawv tseem ua phem
  thiab lawv tsis quav ntsej
   Yawmsaub lub hwjchim meej mom.
  11Au Yawmsaub, koj twb tsa koj txhais tes
   tiamsis lawv pheej tsis pom.
  Thov cia lawv pom qhov uas
   koj kub siab lug rau koj haiv neeg
   thiab cia lawv txaj muag.
  Thov cia cov hluavtaws uas koj yuav hlawv
   koj cov yeeb ncuab, hlawv lawv thiab.
  12Au Yawmsaub, koj pub kom peb
   tau txojkev thaj yeeb.
  Ib puas tsav yam uas peb ua tau lawm
   twb yog koj ua pab peb.
  13Au Yawmsaub, uas yog peb tus Vajtswv,
   dhau ntawm koj lawm tseem muaj
   luag lwm tus nom tswv tau kav peb thiab,
  tiamsis peb tsuas lees paub koj
   tib leeg lub npe xwb.
  14Lawv twb tuag lawm,
   lawv yuav tsis muaj txojsia nyob.
  Lawv nyob tub tuag teb xwb,
   lawv yuav tsis sawv rov los.
  Vim yog koj tau los ua kom lawv puam tsuaj
   thiab tau rhuav tej chaw
   uas nco txog lawv huvsi.
  15Au Yawmsaub, koj tau ua rau
   haiv neeg no huaj vam coob,
   ua rau haiv neeg no huaj vam tuaj.
  Koj tau txais lub koob meej zoo kawg nkaus,
   koj tau nthuav lub tebchaws
   kom dav ntxiv mus.

  16Au Yawmsaub, thaum lawv raug
   txom nyem lwj siab lawv tau nrhiav koj,
  thaum lawv raug nplawm qhuab qhia,
   lawv tsa ncauj thov koj tsis tu li.
  17Ib yam li tus pojniam suab menyuam
   uas ntswj cev qw vim yog mob plab heev,
   yog thaum uas twb yuav txog caij yug,
  au Yawmsaub, peb zoo ib yam li ntawd
   rau ntawm koj xubntiag.
  18Peb suab menyuam, peb ntswj cev,
   tiamsis peb tsuas yug tau cua xwb.
  Peb tsis tau rhawv kev cawm dim
   rau hauv lub ntiajteb
   thiab tsis tau yug neeg ntiajteb.
  19Koj cov neeg uas tuag lawm
   yuav rov ciaj sia,
   lawv tej cev tuag yuav sawv rov los.
  Nej cov uas nyob hauv hmoov av 'e,
   cia li tsim dheev thiab hu nkauj
   vim nej zoo siab.
  Yawmsaub, koj cov dej lwg zoo yam nkaus li
   tej dej lwg thaum sawv ntxov
  mas lub ntiajteb yuav yug cov
   uas nyob hauv tub tuag teb rov los.

  20Kuv cov neeg, cia li los,
   cia li nkag rau hauv nej chav tsev
   thiab kaw qhov rooj rau.
  Nej cia li mus nraim cev ib ntus
   mus txog thaum
   Yawmsaub kev npau taws dhau lawm.
  21Vim yog Yawmsaub tabtom
   tawm ntawm nws lub chaw tuaj
  yuav rau txim rau neeg ntiajteb
   vim yog lawv tej kev txhaum txim.
  Mas lub ntiajteb yuav qhia
   tej ntshav uas los rau saum nws lawm
  thiab yuav tsis npog
   cov uas raug tua tuag ntxiv mus lawm.