51

Tej lus nplij Xi‑oo

  1“Nej cov uas huas ntshis txojkev cawm dim,
   nej cov uas nrhiav Yawmsaub,
   cia li mloog kuv hais.
  Cia li saib txhib zeb uas txua nej tawm los
   thiab saib lub qhov uas khawb tau nej los.
  2Cia li tsa muag ntsia nej yawg koob Aplahas
   thiab saib Xala uas yug nej.
  Thaum muaj nws tib leeg xwb
   kuv twb hu nws lawm,
  thiab kuv foom koob hmoov rau nws
   thiab ua rau nws huaj vam coob.
  3Yawmsaub yuav nplij Xi‑oo,
   Yawmsaub yuav nplij nws tej chaw
   uas muab tso tseg nyob do cuas cia,
  thiab yuav ua rau nws tej tebchaws
   moj sab qhua zoo li lub vaj Edee,
  thiab muab tej ntuj nrag teb do
   ua zoo li Yawmsaub lub vaj.
  Yuav ntsib txojkev xyiv fab zoo siab
   thiab txojkev ua tsaug
   thiab suab nkauj hauv nws.

  4“Kuv haiv neeg 'e, cia li mloog kuv hais,
   kuv lub tebchaws 'e,
   cia li tig pob ntseg mloog kuv,
  vim yog txoj kevcai yuav tawm hauv kuv mus
   thiab txojkev ua ncaj ua ncees yuav tawm
   mus ua txojkev kaj ci rau ib tsoom neeg.
  5Kuv txojkev dim twb los ze sai sai no,
   kuv txojkev cawm dim twb tawm mus lawm.
   Kuv txhais npab yuav kav rawv ib tsoom neeg.
  Tej tebchaws ntawm ntug hiavtxwv
   kuj tos rawv kuv,
   lawv tos vam khom kuv txhais npab.
  6Cia li tsa muag ntsia saum ntuj
   thiab saib rau hauv lub ntiajteb,
  vim tias lub ntuj yuav ploj tag
   yam li tej pa ncho,
  thiab lub ntiajteb yuav khaub hlab tag
   yam li lub tsho,
  mas lawv cov uas nyob hauv
   yuav tuag tag yam li tej yoov qaib.
  Tiamsis kuv txojkev cawm dim
   yuav nyob mus ib txhis,
  thiab kuv txojkev dim
   yuav muaj mus tsis txawj kawg li.

  7“Nej cov uas paub txojkev ncaj ncees,
   yog cov uas kuv txoj kevcai
   nyob hauv lawv lub siab,
  cia li mloog kuv hais.
   Tsis txhob ntshai qhov uas neeg thuam,
  thiab tsis txhob poob siab
   rau qhov uas luag iab hiam,
  8rau qhov kab ntsaum yuav noj lawv
   yam li noj lub tsho,
   thiab kas yuav noj lawv yam li noj plaub yaj.
  Tiamsis kuv txojkev dim
   yuav nyob mus ib txhis
  thiab kuv txojkev cawm dim
   yuav nyob txhua txhia tiam.”

  9Yawmsaub txhais npab 'e, cia li tsim dheev,
   cia li tsim dheev, cia li tsav koj lub zog,
  cia li tsim dheev ib yam li yav thaum ub,
   uas twb muaj ntev los lawm.
  Koj tsis yog tus uas muab Lahaj
   txiav ua tej dwb daim thiab nkaug
   niag zajl ntawd tshab plaws lov?
  10Koj tsis yog tus uas ua rau dej hiavtxwv
   qhuav kiag lov, yog lub Hiavtxwv Loj?
  Koj tsis yog tus uas muab qab thu
   hauv hiavtxwv ua kiag txojkev rau cov uas
   twb txhiv dim lawm taug hla mus lov?
  11Yawmsaub cov neeg
   uas twb txhiv dim lawm yuav rov qab los,
   thiab yuav hu nkauj laws los rau hauv Xi‑oo.
  Txojkev xyiv fab yuav nyob rau saum
   lawv lub taubhau mus ib txhis tsis kawg.
  Lawv yuav tau txojkev xyiv fab
   thiab txojkev zoo siab,
  mas txojkev xyu thiab kev lwj siab
   yuav ploj ntais mus.

  12“Kuv yeej yog tus uas nplij nej.
   Nej yog leejtwg es nej yuav
   ntshai tej neeg uas txawj tuag,
  thiab ntshai neeg tej tub
   uas tsim los zoo li tej nroj xwb?
  13Nej tseem tsis nco qab Yawmsaub
   tus uas tsim nej,
  yog tus uas nthuav lub ntuj
   thiab pua daim uas tiag lub ntiajteb,
  thiab tseem niaj hnub ua siab ntshai
   vim cov uas quab yuam nej npau taws,
   yog thaum lawv npaj yuav ua kom puam tsuaj.
  Cov uas quab yuam nej txojkev npau taws
   nyob qhovtwg?
  14Tus uas raug quab yuam es khoov khoov
   yuav raug muab tso dim sai sai,
  nws yuav tsis tuag thiab tsis nqes
   mus rau hauv qhov tuag,
   thiab yuav muaj noj muaj haus tsis tu li.
  15Kuv yog Yawmsaub, yog nej tus Vajtswv
   uas do dej hiavtxwv ua kom dej ntas
   tej niag nthwv nrov vig voog.
  (Nws lub npe yog Yawmsaub uas
   muaj hwjchim loj kawg nkaus.)
  16Kuv muab kuv tej lus
   rau hauv koj lub qhov ncauj,
  thiab kuv muab koj zais rau hauv
   kuv txhais tes tus duab ntxoov ntxoo.
  Kuv nthuav lub ntuj
   thiab pua tej taw uas tiag lub ntiajteb,
  thiab hais rau Xi‑oo tias,
   ‘Koj yog kuv haiv neeg.’ ”

  17Au Yeluxalees, cia li tsa koj sawv,
   cia li tsa koj sawv tsees, cia li sawv ntsug,
  koj yog tus uas tau haus
   ntawm Yawmsaub txhais tes,
   yog Yawmsaub lub khob npau taws,
  koj tau haus mus txog cov txo,
   yog lub khob uas ua rau vau pig poog.
  18Cov tub uas Yeluxalees yug
   tsis muaj ib tug coj tau nws.
  Cov tub uas nws tu hlob los
   kuj tsis muaj ib tug tuav nws tes.
  19Ob yam no tau tshwm los raug koj.
   Leejtwg yuav nplij koj?
  Yog kev rhuav tshem thiab kev puam tsuaj,
   kev tshaib nqhis thiab hniav ntaj.
   Leejtwg yuav nplij koj lub siab?
  20Koj tej tub tsaus muag tsis xeev lawm,
   lawv pw rau txhua txoj hauv kev
   zoo yam nkaus li tus muas lwj mag hlua.
  Lawv raug Yawmsaub npau taws
   kawg nkaus li, thiab raug koj tus Vajtswv cem.

  21Koj uas raug kev txom nyem nyuaj siab,
   koj uas qaug puj poog, tiamsis tsis yog
   qaug cawv txiv hmab, cia li mloog tej no.
  22Koj tug Tswv, yog Yawmsaub
   uas yog koj tus Vajtswv
  uas pab nws haiv neeg hais plaub,
   hais li no tias,
  “Saib maj, kuv twb muab lub khob
   uas ua rau vau pig poog
   rho hauv koj txhais tes lawm,
  kuv lub khob npau taws,
   koj yuav tsis tau haus dua li lawm.
  23Kuv yuav muab lub khob no
   rau hauv cov uas tsim txom koj txhais tes,
  yog cov uas hais rau koj tias,
   ‘Nyo maj, peb yuav hla saum koj mus,’
  mas koj ua koj lub nrob qaum zoo li plas av
   thiab zoo li txojkev rau lawv taug mus.”