9

Tus vajntxwv uas yuav los kav

1Yuav tsis muaj kev tsaus ntuj rau tus uas txeev raug kev txom nyem lwj siab dua li lawm. Yav thaum ub Vajtswv ua rau Xenpuloo tebchaws thiab Nathali tebchaws raug luag saib tsis taus. Tiamsis yav tom qab nws yuav ua kom txojkev ntawm ntug hiavtxwv uas nyob sab dej Yaladee hnub poob tau koob meej, yog Kalilais uas lwm haiv neeg los nyob.
  2Cov neeg uas taug txojkev tsaus ntuj
   twb pom qhov kaj uas loj kawg lawm.
  Cov uas nyob hauv txojkev tuag tus duab tsaus
   txojkev kaj ci rau lawv lawm.
  3Koj twb pub lub tebchaws nthuav dav
   thiab tsav txojkev xyiv fab rau lawv lawm.
  Lawv zoo siab xyiv fab rau ntawm koj xubntiag,
   yam li xyiv fab rau thaum sau qoob loo,
  thiab yam li xyiv fab rau thaum
   muab tej uas txeeb tau los sib faib.
  4Rab quab uas hnyav
   thiab tus las ntawm xub pwg
   thiab tus qws uas quab yuam lawv,
  koj twb muab lov ib yam li hnub
   uas ua rau cov Midee lawm.
  5Txhua nkawm khau
   uas tswm av ntseeg mus ua rog,
  thiab txhua lub tsho uas raus hauv cov ntshav
   yuav raug muab ua taws hlawv
   hauv cub hluavtaws.
  6Muaj ib tug menyuam yug los rau peb,
   muaj ib tug tub pub rau peb.
  Yuav muab qhov uas kav tebchaws
   rau saum nws xubpwg,
  thiab nws lub npe yuav hu tias
   yog lub chaw sablaj uas phimhwj kawg,
  yog Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg,
   yog leej txiv uas nyob mus ib txhis,
   yog vajntxwv leej tub uas coj kev thaj yeeb.
  7Nws kev tswjhwm yuav dav zuj zus tuaj,
   thiab txojkev thaj yeeb
   yuav muaj tsis txawj kawg,
  rau saum Davi lub zwm txwv
   thiab saum nws lub tebchaws.
  Nws yuav txiav txim ncaj thiab ua ncaj ncees
   thiaj ua rau lub tebchaws nyob ruaj khov,
  thiab tuav lub tebchaws
   txij nimno mus ib txhis tsis kawg.
  Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   kub siab lug yuav ua tej haujlwm no kom tiav.

Yawmsaub chim rau cov Yixayee

  8Tus Tswv xa xov mus tawm tsam Yakhauj,
   thiab yuav mus raug Yixayee.
  9Tej pejxeem sawvdaws yuav paub,
   yog Efa‑i thiab cov neeg Xamali uas tsab ua loj
   thiab lub siab khav theeb hais tias,
  10“Tej thwv cib pob tag lawm,
   tiamsis peb yuav siv tej txhib zeb uas txhwm
   los ua dua tshiab.
  Tej ntoo txiv cev raug muab ntov lawm,
   tiamsis peb yuav muab ntoo ciab
   cog rau hauv lub qub chaw.”
  11Yawmsaub thiaj txhawb
   Lexi cov tshawj chim tawm tsam lawv,
   thiab tshum lawv cov yeeb ncuab.
  12Cov Alas uas nyob sab hnub tuaj
   thiab cov Filixatee uas nyob sab hnub poob
   yuav rua ncauj nqos cov Yixayee.
  Txawm li ntawd los nws txojkev chim
   kuj tsis thim, thiab nws tseem tsa
   nws txhais tes li qub.

  13Cov pejxeem kuj tsis tig los
   cuag tus uas nplawm lawv,
  tsis nrhiav Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus.
  14Yawmsaub thiaj li txiav Yixayee
   taubhau thiab kotw,
  thiab tej nplooj kuj yem
   thiab tej tauj deg rau tib hnub.
  15Cov kev txwj laus thiab cov uas muaj meej
   yog lub taubhau,
  cov cuav xibhwb cev Vajtswv lus
   uas qhia tsis tseeb yog kotw.
  16Cov thawj uas coj cov neeg no
   tau coj lawv yuam kev,
   thiab cov uas lawv coj kuj raug muab nqos.
  17Vim li ntawd Yawmsaub thiaj tsis zoo siab
   rau lawv cov hluas,
  thiab tsis khuvleej cov menyuam ntsuag
   tsis muaj txiv thiab cov poj ntsuam,
  rau qhov txhua tus tsis hwm Vajtswv
   thiab ua phem thiab txhua lub qhov ncauj
   hais tej lus tsis paub qabhau.
  Txawm li ntawd los nws txojkev chim
   kuj tsis thim, thiab nws tseem tsa
   nws txhais tes li qub.

  18Txojkev phem kub hnyiab
   yam li hluavtaws kub,
  mas kub kiag tej pos kaus ntsaj pos kaus ntsim,
   zes taws rau tej hav zoov ntom,
  mas hav zoov kub pa ncho
   tej niag nthwv rau saud.
  19Lub tebchaws raug muab hlawv
   vim yog Yawmsaub uas muaj hwjchim
   loj kawg txojkev npau taws.
  Cov pejxeem zoo yam li
   tej taws uas muab rauv,
  tsis muaj ib tug twg
   tseg nws cov kwvtij txojsia li.
  20Lawv txeeb tau rau sab xis los tseem tshaib,
   noj rau sab laug los kuj tsis tsau,
   nyias taus nyias noj kwvtij li nqaij.
  21Manaxe noj Efa‑i, Efa‑i noj Manaxe,
   mas ob tug koom tawm tsam Yuda.
  Txawm li ntawd los Yawmsaub txojkev chim
   kuj tsis thim, thiab nws tseem tsa
   nws txhais tes li qub.