58

Yoo mov kom raug lub ntsiab

  1“Cia li qw nrov nrov, tsis txhob qos ncauj cia,
  cia li tsa hlo koj lub suab
   yam nkaus li suab raj kub yaj.
  Cia li qhia rau kuv haiv neeg
   kom paub txog qhov uas lawv fav xeeb,
  qhia rau Yakhauj caj ces
   paub lawv tej kev txhaum.
  2Tiamsis lawv tseem niaj hnub nrhiav kuv
   thiab tseem zoo siab kawm paub kuv tej kev,
  ib yam li lawv yog haiv neeg
   uas xyaum ncaj ncees
   thiab tsis tso lawv tus Vajtswv tej kevcai tseg.
  Lawv kuj thov kom kuv
   phua cai ncaj ncees rau lawv,
   lawv zoo siab uas yuav los ze Vajtswv.
  3‘Ua li cas peb twb ua kevcai yoo mov
   los koj tsis tsa muag ntsia?
  Ua li cas peb twb txo hwjchim
   los koj tsis quav ntsej li?’
  Nej sim xav saib maj, hnub uas nej yoo mov
   nej tsuas ua raws li nej lub siab nyiam xwb
  thiab nej quab yuam
   nej tej tub dag tub zog txhua tus.
  4Saib maj, nej tsuas yog yoo mov
   los sib cav sib ceg
   thiab sib ntaus sib nrig phem kawg.
  Kev yoo mov uas niaj hnub nimno nej ua,
   tsis ua rau nej lub suab mus txog saum ntuj.
  5Qhov uas nej ua kevcai yoo mov li no
   thiab ua hnub uas txo hwjchim xwb
   yog tej uas kuv xaiv yuav lov?
  Qhov uas nyo taubhau zoo yam nkaus li
   tus tauj iab rawv,
  thiab muab khaub seev tsaj thiab tshauv
   pua chaw pw yog kevcai yoo mov lov?
  Nej hu qhov uas ua li no tias yog yoo mov
   thiab yog hnub uas
   Yawmsaub txaus siab yuav no lov?

  6“Kevcai yoo mov uas kuv cheem tsum yuav
   tsis yog li no lov?
  Yog qhov uas daws txojkev limhiam txoj hlua
   uas khi neeg thiab daws txoj hlua
   ntawm tus quab,
  thiab muab cov uas raug quab yuam
   tso kom dim thiab muab tej quab
   lov pov tseg huvsi,
  7thiab yog qhov uas muab nej tej mov
   faib rau cov uas tshaib plab,
  thiab coj cov pluag uas tsis muaj tsev nyob
   los rau hauv nej tsev,
  thiab thaum nej pom leejtwg liab qab
   kuj pub rau nws hnav,
  thiab tsis nkaum tes
   ntawm nej tej kwvtij txheeb.
  8Mas txojkev kaj yuav tshwm plaws
   rau hauv nej yam li kaj ntug,
   thiab yuav muab nej kho zoo sai sai.
  Nej txojkev ncaj ncees yuav ua nej ntej,
   Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab
   yuav raws nej qab tiv thaiv nej.
  9Mas thaum nej hu, Yawmsaub yuav teb,
   thaum nej taij hu nws yuav hais tias,
   ‘Kuv nyob ntawm no.’

  “Yog nej muab tus quab uas yuam luag
   thiab qhov uas taw tes
  thiab qhov uas hais lus phem
   rho hauv nej mus,
  10thiab yog nej kub siab lug pub
   rau cov uas tshaib plab
  thiab pub rau cov uas txom nyem nyuaj siab
   tau txaus li lawv lub siab,
  mas txojkev kaj yuav tshwm plaws
   hauv qhov tsaus ntuj los rau nej,
  thiab qhov uas nej nyob qhov tsaus dub nciab
   yuav kaj lug zoo li thaum tav su.
  11Thiab Yawmsaub yuav coj nej mus ib txhis
   thiab pub tej uas nej cheem tsum rau hauv
   lub tebchaws uas qhuav nkig nkuav,
  thiab yuav ua rau nej tej pob txha muaj zog.
   Nej yuav zoo yam nkaus li lub vaj
   uas muaj dej ntov,
  thiab zoo yam li lub qhov dej txhawv
   uas muaj dej tsis tu.
  12Thiab tej uas twb pob tag ntev los lawm
   yuav raug muab tsim dua tshiab,
  thiab nej yuav kho dua tshiab
   rau saum tej taw tiag
   uas twb nyob ntau tiam neeg los lawm.
  Nej yuav tau lub npe hu tias yog cov uas
   kho tej ntsa loog uas pob tag lawm
   thiab kho tej kev thiaj tau chaw nyob.”

Hwm hnub Xanpatau

  13“Yog nej tseg tsis txhob saib tsis taus hnub Xanpatau
   thiab tsis ua raws li nej lub siab nyiam
   rau kuv hnub uas dawb huv,
  thiab yog nej hu hnub Xanpatau
   ua hnub uas siab xyiv fab,
  thiab hu Yawmsaub hnub uas dawb huv tias
   yog hnub muaj meej,
  thiab yog nej hwm hnub ntawd
   tsis txhob mus raws li nej txojkev,
  lossis ua raws li nej lub siab nyiam,
   thiab tsis txhob hais tej uas tsis muaj qabhau,
  14mas nej yuav tau kev
   zoo siab xyiv fab hauv Yawmsaub,
  thiab kuv yuav cia nej caij
   saum tej chaw siab hauv lub ntiajteb,
  thiab kuv yuav muab nej yawg koob Yakhauj
   tej qub txeeg qub teg yug nej,
  vim yog Yawmsaub lub qhov ncauj
   tau hais li no lawm.”