17

Tej lus uas hais txog Damaxaka

1Tej lus uas hais txog lub nroog Damaxaka.
  “Saib maj, Damaxaka yuav tsis tau ua
   lub nroog lawm
   yuav pob tag ua tej niag pawg cia.
  2Alau‑aw tej moos yuav nyob do cuas cia
   mus ib txhis, yuav ua chaw
   rau yaj rau tshis nyob thiab pw,
  tsis muaj leejtwg
   yuav ua rau tej tsiaj ntawd ntshai.
  3Tej chaw ruaj khov hauv Efa‑i yuav ploj tag,
   thiab tej hwjchim uas kav tebchaws
   yuav ploj tag hauv Damaxaka mus.
  Thiab cov Alas uas tseem tshuav nyob
   yuav zoo ib yam li cov Yixayee uas poob koob meej.”
  Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   hais li no ntag.

Txiav txim rau cov Yixayee

  4“Txog hnub ntawd Yakhauj lub meej mom
   yuav poob qes
   thiab nws lub cev uas rog yuav yuag.
  5Yuav zoo yam nkaus li thaum tus hlais qoob
   mus sau tej teg qoob uas muab tsa cia
   thiab nws txhais tes nruam tej hnab mog,
  thiab zoo yam li thaum ib tug
   xawb tej hnab qeb hauv hav Lefa‑i.
  6Yuav tshuav ib txhia nyob hauv, ib yam
   nkaus li thaum ntaus tsob txiv aulib zeeg
  mas tseem tshuav ob peb lub
   nyob saum ntsis ceg,
  lossis tshuav plaub tsib lub
   nyob saum tej ceg ntoo.”
  Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv
   hais li no ntag.

7Hnub ntawd tej neeg yuav muab siab rau rau tus uas tsim lawv, thiab lawv yuav tsa qhov muag ntsia ntsoov tus Dawb Huv hauv cov Yixayee. 8Lawv yuav tsis quav ntsej tej thaj teev dab uas lawv txhais tes ua, thiab lawv yuav tsis ntsia ntsoov tej uas lawv xuas ntiv tes ua, tsis hais tej ncej dab Asela lossis tej thaj hlawv hmoov xyab.
9Hnub ntawd lawv tej moos uas muaj ntsa loog ruaj khov yuav zoo yam nkaus li cov Hivai thiab cov Amaulai tej chaw uas nyob do cuas cia, yog tej chaw uas lawv muab tso tseg vim cov neeg Yixayee. Tsuas yog muaj nyob do cuas cia xwb.

  10Nej tsis nco qab Vajtswv uas cawm nej dim
   thiab tsis nco ntsoov txhib zeb
   uas yog nej lub chaw cawm siav.
  Txawm yog nej cog qoob loo zoo thiab cog
   tej ceg ntoo uas teev lwm haiv neeg li dab,
  11txawm yog hnub uas nej cog
   nej ua kom tuaj thiab hlob,
   thiab ua kom tawg paj rau tagkis uas nej tseb,
  los tej ntawd yuav khiav tag nej tsis tau sau,
   tsuas muaj hnub uas lwj siab
   thiab muaj mob kho tsis tau xwb.
  12Muaj suab nrov ntsoog qees
   ntawm ntau haiv neeg tuaj,
  lawv tej suab nrov vig voog
   yam li hiavtxwv ntas.
  Muaj suab nyooj luj laws hauv tej tebchaws tuaj,
   lawv tej suab nyooj luj laws
   nrov yam li dej ntsawj.
  13Tej tebchaws nyooj luj laws
   yam nkaus li dej ntsawj nrov,
  tiamsis Yawmsaub yuav txwv
   mas lawv yuav khiav mus deb,
  thiab yuav raug muab raws yam li
   tej npluag uas cua ntsawj ya saum tej roob
  thiab yam li tej cua daj cua dub
   ntsawj tej quav nyab.
  14Saib maj, thaum tsaus ntuj
   kuj muaj kev ntshai kawg li.
  Tsis tau kaj ntug
   twb tsis muaj lawv tag lawm.
  Cov neeg uas txeeb peb tej qhov txhia chaw
   thiab cov uas lws peb
   yuav raug tej xwm txheej no.