2

Kev thaj yeeb

(Mkh. 4:1-3)

1No yog tej uas Yawmsaub qhia rau Yaxaya uas yog Amoj tus tub pom txog Yuda thiab lub nroog Yeluxalees.

  2Yav tom hauv ntej yuav muaj li no,
  lub roob uas muaj Yawmsaub lub tuam tsev
   yuav raug muab tsa ua lub roob
   uas siab dhau
  thiab yuav raug txhawb nqa
   siab dua tej pov roob,
  thiab txhua lub tebchaws yuav sau nthwv tuaj
   rau saum lub roob ntawd.
  3Ntau haiv neeg yuav tuaj hais tias,
   “Cia li los, cia peb nce mus
   saum Yawmsaub lub roob,
  mus rau hauv Yakhauj tus Vajtswv
   lub tuam tsev,
  mas nws yuav qhia nws txojkev rau peb
   kom peb thiaj taug tau nws txojkev.”
  Rau qhov txoj kevcai
   yuav tawm hauv Xi‑oo tuaj
  thiab Yawmsaub txojlus
   yuav tawm hauv Yeluxalees tuaj.
  4Nws yuav phua cai rau txhua lub tebchaws,
   thiab nws yuav tu plaub
   rau ntau haiv neeg kom sib hum.
  Lawv yuav muab lawv tej ntaj riam
   ntaus ua khais laij teb,
   thiab muab lawv tej hmuv ntaus ua liag.
  Ib lub tebchaws yuav tsis rho ntaj
   ua tsov ua rog rau ib lub tebchaws,
  lawv yuav tsis kawm txujci ua tsov ua rog
   dua li lawm.
  5Yakhauj caj ces 'e, cia li los,
   cia peb taug Yawmsaub txojkev kaj.

Yawmsaub teem txim rau cov uas khav theeb

  6Yawmsaub, koj tau tso koj haiv neeg tseg,
   yog Yakhauj caj ces,
  rau qhov lawv ua neeb saib yaig
   puv nkaus tebchaws
   raws li cov neeg uas nyob sab hnub tuaj,
  thiab lawv saib sij saib nyoog
   ib yam li cov neeg Filixatee,
  thiab nrog lwm haiv neeg cog lus
   sib raug zoo.
  7Lawv lub tebchaws
   muaj nyiaj muaj kub puv nkaus,
   thiab lawv tej nyiaj txiag tsis txawj tag li.
  Lawv lub tebchaws muaj nees puv nkaus,
   thiab lawv tej tsheb nees ua rog
   muaj ntau siv tsis tag.
  8Lawv lub tebchaws
   muaj dab mlom puv nkaus,
  lawv pe hawm tej uas lawv txhais tes ua
   thiab pe tej uas lawv ntiv tes ua.
  9Mas neeg thiaj raug txo hwjchim
   thiab poob qes kawg.
   Tsis txhob zam lawv lub txim.
  10Cia li nkag rau hauv tej qab zeb qab ca,
   thiab mus tsiv nraim rau tej qhov av,
  khiav kom dim Yawmsaub txojkev chim
   thiab khiav kom dhau Yawmsaub
   lub hwjchim meej mom uas ci ntsa iab.
  11Cov uas yoj cev yuj yees khav theeb
   yuav poob qes,
  thiab cov uas muab hlob
   yuav raug muab rhuav.
  Yawmsaub tib leeg xwb
   thiaj raug qhuas ntxhias rau hnub ntawd.
  12Yawmsaub uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus teem ib hnub cia
  rau txhua yam uas khav theeb
   thiab muab hlob,
  thiab rau txhua yam uas tsab ua loj
   thiab tsa hau siab,
  13thiab rau txhua tsob ntoo ciab hauv Lenpanoo
   uas siab siab thiab tsa hau siab,
   thiab rau txhua tsob ntoo qheb hauv Npasas,
  14thiab rau txhua lub roob siab
   thiab txhua lub pov roob uas tsa hau siab,
  15thiab rau txhua lub chaw tsom faj
   uas nyob siab,
  thiab rau txhua lub ntsa loog
   uas txhim zeb khov kho,
  16thiab rau Thasi txhua lub nkoj txwg
   thiab rau txhua lub nkoj uas zoo nkauj.
  17Qhov uas neeg khav theeb
   yuav raug muab rhuav
  thiab qhov uas neeg muab hlob
   yuav raug txo qes.
  Yawmsaub tib leeg xwb
   thiaj raug qhuas ntxhias rau hnub ntawd.
  18Tej dab mlom yuav ploj ntais
   tsis muaj li lawm.
  19Thiab neeg yuav nkag qhov zeb qhov tsua
   thiab tej qhov av,
   kom dim Yawmsaub txojkev chim
  thiab dhau ntawm Yawmsaub
   lub hwjchim meej mom uas ci ntsa iab,
  rau thaum nws sawv tsees
   co lub ntiajteb ua zog kais.
  20Mas hnub ntawd tej neeg yuav muab
   tej dab mlom nyiaj dab mlom kub uas lawv ua rau lawv pe
   laim pov tseg rau nas kauv thiab puav.
  21Lawv yuav nkag rau hauv tej qhov tsua
   thiab nkag rau hauv tej kem zeb,
  kom dim Yawmsaub txojkev chim
   thiab dhau ntawm Yawmsaub
   lub hwjchim meej mom uas ci ntsa iab,
  rau thaum nws sawv tsees
   co lub ntiajteb ua zog kais.
  22Tsis txhob quav ntsej tej neeg.
   Lawv lub qhov ntswg ua pa ib vuag dua xwb.
   Lawv tsim txiaj tus dabtsi?