15

Tej lus uas hais txog Mau‑a

(Ylm. 48:29-36)

1Tej lus uas hais txog Mau‑a.

  Vim yog tib hmos xwb lub moos A
   raug puam tsuaj, Mau‑a thiaj liamsim tag.
  Vim yog tib hmos xwb lub moos Khi
   raug puam tsuaj, Mau‑a thiaj liamsim tag.
  2Cov neeg hauv lub moos Dinpoo tau nce
   mus quaj qw saum lub chaw siab uas teev dab.
  Mau‑a quaj nyiav txog lub moos Nenpau
   thiab lub moos Medenpa.
  Lawv txhua lub taubhau do cuas
   thiab muab hwj txwv chais du lug huvsi.
  3Lawv hnav khaub seev tsaj nyob hauv tej kev,
   txhua tus quaj nyiav kua muag ntws lug
   saum tej tsev thiab tom tej tshav puam.
  4Lub moos Hesanpoo thiab lub moos Ele‑ale quaj qw,
   lawv lub suab quaj nrov
   mus txog lub moos Yahaj.
  Vim li ntawd Mau‑a cov tub rog
   uas tuav cuab yeej thiaj li quaj nrov
   ua siab tshee hnyo.
  5Kuv quaj mob siab cov Mau‑a.
   Mau‑a cov neeg khiav mus cawm siav rau
   lub moos Xau‑a thiab lub moos Elaselisiya.
  Lawv quaj taug kev nce mus
   txog lub moos Luhij,
  lawv tsa suab quaj tej kev puam tsuaj
   taug kev mus txog lub moos Haulauna‑i.
  6Tus dej ntawm Nili kuj qhuav tag,
   tej nyom kuj qhuav qhawv, tsis hlav tej zaub mos,
   tsis tshuav tej zaub uas ntsuab li lawm.
  7Tej uas lawv khwv tau ntau nplua mias
   thiab tej uas lawv sau khaws cia,
   lawv kuj thauj mus hla tus dej Ntoo Lwg Zaj.
  8Lub suab quaj nrov thoob plaws Mau‑a tebchaws,
   lub suab nyiav nrov mus txog lub moos Ela‑i,
   thiab nrov mus txog lub moos Npe‑aweli,
  9rau qhov muaj ntshav puv nkaus tus dej
   hauv lub moos Dimoo,
  txawm yog li ntawd los kuv tseem yuav tsav
   ntxiv vij sub vij sw rau Dimoo dua thiab.
  Kuv yuav tso tsov ntxhuav tom cov Mau‑a
   uas khiav dim
  thiab tom cov uas tseem tshuav nyob
   hauv lub tebchaws.