20

Axilia yuav kov yeej Iyi thiab Khuj tebchaws.

1Xyoo uas tus thawj tswjhwm uas cov Axilia tus vajntxwv Xakoo txib tuaj, tau tuaj txog lub moos Asadau thiab ua rog txeeb tau lub moos ntawd, 2lub sijhawm ntawd Yawmsaub tau hais rau Amoj tus tub Yaxaya hais tias, “Cia li mus es hle tej khaub seev tsaj ntawm koj lub cev thiab hle khau ntawm koj txhais kotaw tseg.” Mas nws kuj ua raws li ntawd liab qab mus kev tsis rau khau.
3Yawmsaub hais tias, “Kuv tus qhev Yaxaya mus liab qab thiab tsis rau khau tau peb xyoos li cas, yog ua txujci piv txog xwm txheej uas yuav los raug Iyi thiab Khuj. 4Mas ib yam li ntawd cov Axilia tus vajntxwv yuav ntes cov Iyi coj mus thiab muab cov Khuj kuav kiag mus, tsis hais cov laus cov tub ntxhais hluas yuav muab coj mus liab qab tsis rau khau, pobtw liab ploog ua rau cov Iyi txaj muag kawg. 5Mas cov uas vam Khuj thiab khav txog Iyi yuav poob siab nthav thiab raug txaj muag. 6Hnub ntawd cov neeg uas nyob ntawm ntug hiavtxwv no yuav hais tias, ‘Saib maj, cov uas peb cia siab thiab peb mus nrhiav kom pab peb dim Axilia tus vajntxwv, twb raug xwm txheej li no lawm. Mas peb nev, peb yuav dim tau li cas?’ ”